Unieważnienie akcji

Inwestycje    
ocena

Rodzime prawodawstwo w postaci ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037) przewiduje możliwość unieważnienia wyemitowanych akcji, przy czym dotyczy ona tylko akcji imiennych (papiery wartościowe na okaziciela muszą być w pełni opłacone przed wydaniem – patrz art. 335 §1 KSH). Wspomniana instytucja prawna ma celu zagwarantowanie rzeczywistego oraz terminowego wniesienia wkładów przez osoby fizyczne i prawne, które zobowiązały się do wykonania tego świadczenia. Wiążącym dokumentem, który określa terminy oraz wysokość wpłat na akcje jest statut lub uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA). Co istotne WZA może przekazać zarządowi kompetencje w zakresie ustalenia terminarza wpłat (patrz artykuł 330 §1 KSH).

Unieważnienie akcji

photoxpress.com

Szczegółowe procedury…

Polski ustawodawca mając na uwadze ochronę interesów akcjonariusza wyznaczył szczegółowy tryb unieważniania akcji imiennych. Precyzja w definiowaniu wspomnianych procedur eliminuje pole do ewentualnych nadużyć dokonywanych przez spółkę, która występuje jako pomiot uprzywilejowany. Otóż artykuł 330 §2 KSH wskazuje, że zarząd powinien dwukrotnie przeprowadzić wezwanie do dokonania wpłat, przy czym pierwsze ogłoszenie powinno zostać opublikowane na miesiąc przed końcowym terminem uregulowania zobowiązań. Kolejna informacja musi być wydana nie później niż na dwa tygodnie przed końcowa datą wpłaty (patrz artykuł 330 §3 KSH). Warto wiedzieć, że istnieje również możliwość powiadomienia akcjonariuszy za pomocą listów poleconych, dla których stosuje się takie same terminy ustawowe jak w przypadku ogłoszeń (patrz artykuł 330 §4 KSH).

….i poważne  sankcje

Pierwsza sankcja wobec niesolidnego akcjonariusza została wyrażona poprzez artykuł 330 §5 KSH. Mianowicie stanowi on, że osoba zwlekająca z wpłatą jest zobowiązana do uiszczenia odsetek ustawowych (aktualnie 13% w skali roku), o ile statut nieprzewiduje innych konsekwencji.  Natomiast jeżeli ustalone wcześniej świadczenia nie zostaną uregulowane w terminie miesiąca po upływie terminu płatności spółka może sięgnąć po znacznie bardziej restrykcyjny środek w postaci unieważnienia wydanych akcji imiennych (patrz artykuł 331 KSH). Adnotacja o możliwości zastosowania takiej sankcji powinna zostać umieszczona w ogłoszeniach informujących o konieczności dokonania wpłat, bądź pismach wysłanych listami poleconymi. 

Okazuje się, że obowiązki informacyjne spółki są znacznie szersze, ponieważ na mocy artykułu 331 §2 KSH jest ona zobowiązana poinformować o unieważnieniu nie tylko osoby bezpośrednio zainteresowane, ale również ich prawnych poprzedników, którzy byli wpisani do księgi akcyjnej w przeciągu pięciu lat. Numery unieważnionych papierów wartościowych są ogłaszane, a spółka wydaje w ich miejsce nowe odpowiedniki (patrz artykuł 331 §3 KSH).

Polegają one zbyciu na normalnych warunkach, a kwoty uzyskane w ten sposób zostają zaliczone na rzecz należności wobec byłego akcjonariusza (po pokryciu kosztów ogłoszeń, sprzedaży, odsetek, odszkodowań oraz innych prawnie należnych sum). Osoba, która nie opłaciła akcji imiennej w terminie otrzymuje również ewentualną nadwyżkę z tytułu zbycia odpowiedników umorzonych walorów (patrz artykuł 331 §4 KSH). W przypadku, gdy pomimo ponownej sprzedaży akcji spółka nadal posiada należności wobec posiadacza unieważnionych papierów wartościowych odpowiada on solidarnie wraz ze swymi poprzednikami prawnymi (patrz artykuł 331 §4 KSH), a roszczenie wygasa po upływie trzech lat (patrz artykuł 331 §5 KSH).

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka