Wybór funduszu inwestycyjnego

Inwestycje    
ocena

Rodzime ustawodawstwo dopuszcza działalność pięciu podstawowych typów instytucji zbiorowego inwestowania, które reprezentują szeroką gamę rozwiązań prawnych i umożliwiają inwestowanie środków przez osobom o różnym doświadczeniu oraz formalnych kompetencjach. Można tutaj wymienić następujące typy funduszy inwestycyjnych: otwarty, specjalistyczny otwarty, zamknięty, aktywów niepublicznych oraz sekurytyzacyjny. Trzeba pamiętać, że wymogi natury prawnej nie stanowią jedynego czynnika, który kształtuje ofertę rynkową.

Wybór funduszu inwestycyjnego

photoxpress.com

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych (w skrócie TFI) w toku swej działalności wyodrębniły bowiem kilka wystandaryzowanych typów produktów inwestycyjnych, które różnią się stopniem zyskowności oraz poziomem ryzyka finansowego. Mowa o następujących funduszach: rynku pieniężnego, obligacyjnych, stabilnego wzrostu, zrównoważonych oraz akcyjnych. Jak widać zróżnicowanie oferty rynkowej TFI jest spore, dlatego niezbyt doświadczony inwestor może się poczuć odrobinę zagubiony. Na szczęście istnieją pewne uniwersalne wskazówki, które pozwalają na wstępną selekcję ofert.

Kluczowy horyzont inwestycyjny…

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oferują rozmaite warianty funduszy, które są skrojone na miarę oczekiwań klientów. Dlatego też osoby pragnące szybkich zysków powinny wybierać konserwatywne strategie inwestowania, które są przewidziane w ramach funduszy instrumentów dłużnych. Tego typu produkty finansowe są bowiem ukierunkowane na zadowalającą stopę zysku w perspektywie krótkookresowej. W zamian oferują one większe bezpieczeństwo, które wyraża się formułą „wypłata mniejsza, lecz pewniejsza”.

Zaleca się, aby inwestorzy powierzający kapitał na okres krótszy od jednego roku rozważali wyłącznie fundusze rynku pieniężnego lub papierów dłużnych. Ich konstrukcja sprawia, że są stosunkowo odporne na krótkookresowe wahania koniunktury gospodarczej oraz wszelkie pozaekonomiczne zdarzenia, które mogą zupełnie zdestabilizować sytuacje na giełdowym parkiecie. Tym niemniej, fundusze o znaczącym udziale akcji również mogą stanowić ofertę godną rozważenia. Otóż są one zalecane osobom zainteresowanym powierzeniem środków w perspektywie kilku najbliższych lat. Okazuje się bowiem, że umiejętnie zarządzane instytucje tego typu mogą zaoferować bardzo wysokie stopy zwrotu w dłuższym okresie czasu. Ta zależność wiąże się z faktem, że wysoka zmienność kursów akcji nie stanowi problemu w dłuższym horyzoncie czasowym.

Niezależnie od swej orientacji inwestycyjnej każdy nabywca jednostek uczestnictwa (lub certyfikatów inwestycyjnych) powinien pamiętać, że fundusz nie funkcjonuje jako automat generujący zyski w każdych okolicznościach. Innymi słowy możliwość straty jest realna, a rodzaj portfela tylko wzmaga lub redukuje jej prawdopodobieństwo.

…i kwestia opłat

Trudno oczekiwać, że TFI zadowalają się jedynie zyskiem wypracowanym na bazie dokonanych inwestycji (zresztą taki sposób funkcjonowania doprowadziłby je do ruiny w czasach dekoniunktury). Dlatego też każdy potencjalny inwestor powinien przed dokonaniem wyboru zapoznać się z polityką funduszu odnośnie pobieranych prowizji oraz opłat.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

Polecamy

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje

Karolina Wyszogrodzka

Daytrading - informacje

Daytrading - informacje

Marcin Łabuś

Jak inwestować w nieruchomości?

Jak inwestować w nieruchomości?

Karolina Wyszogrodzka