Zajęcie komornicze konta walutowego

Konta bankowe    
ocena

Egzekucja komornicza stanowi rozwiązanie o charakterze ostatecznym, które chroni interesy wierzycieli i zapewnia bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Jednocześnie dla dłużnika stanowi ono niezmiernie przykre doświadczenie. Warto jednak pamiętać, że rodzime ustawodawstwo przewiduje ograniczenia w egzekucji licznych składników jego majątku.

Zajęcie komornicze konta walutowego

pixabay.com

Kiedy spodziewać się komornika?

Egzekucja komornicza nie może się rozpocząć bez tak zwanego tytułu egzekucyjnego, a więc dokumentu stanowiącego jej podstawę. Za wspomniany tytuł egzekucyjny może posłużyć na przykład wyrok sądu (prawomocny bądź zaopatrzony w klauzulę natychmiastowej wykonalności), ugoda sądowa albo akt notarialny poświadczający stosowne zobowiązanie. Istotnym elementem jest klauzula wykonalności reprezentowana przez pieczęć umieszczoną na odwrocie dokumentu. Stanowi ona tytuł wykonawczy niezbędny do egzekucji z majątku dłużnika. Jest on wydawany przez sąd w postępowaniu niejawnym, które odznacza się bardzo szybkim przebiegiem. Wspomniany tytuł wykonawczy może występować w wariancie prostym (skutecznym przeciwko dłużnikowi) oraz rozszerzonym (który dotyczy również osób trzecich). 

Wybrany przez wierzyciela komornik rozpoczyna swą działalność po otrzymaniu wniosku o wszczęcie egzekucji. Dokument ten wyznacza zakres kompetencji komornika, który otrzymuje dokładne dyspozycji co do sposobu egzekucji (z nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego itp.) oraz wysokości oczekiwanego świadczenia. Do obowiązku komornika należy doręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wraz z treścią  tytułu wykonawczego oraz adnotacją o sposobie odzyskania wierzytelności. W tym momencie dłużnik dysponuje ostatnia szansą dobrowolnego uregulowania zobowiązania. W takiej sytuacji może on skontaktować się z wierzycielem w celu uzgodnienia warunków spłaty albo złożyć na ręce komornika wiarygodne oświadczenie o uregulowaniu zobowiązania. Pieniądze lub inne rzeczy należne z tytułu egzekucji mogą być złożone na ręce komornika jeżeli wierzyciel wyraża taką wolę.

W sytuacji gdy dłużnik nie wykorzysta prawa do dobrowolnej spłaty, komornik rozpoczyna przejmowanie składników majątku podlegających egzekucji. Warto wiedzieć, że nie wszystkie składniki majątku dłużnika mogą posłużyć do zaspokojenia wierzyciela. Dokładne uregulowania w zakresie tej kwestii znajdują się w art. 829-834 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Konto częściowo chronione …

Okazuje się, że szczegółowych uregulowań odnośnie egzekucji rachunków bankowych należy poszukiwać w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 prawo bankowe. Mianowicie art. 54 stanowi, że środki pieniężne, które zostały zgromadzone na omawianym koncie polegają ograniczonej egzekucji. Limit stanowi trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to, że komornik nie może zająć kwoty mniejszej niż 10760,25 zł (dane za I kwartał 2012). Warto pamiętać, że ewentualnej egzekucji podlega cała kwota znajdująca się na koncie bankowym, a nie nadwyżka ponad wspomniany limit. Środki wyrażone w walutach obcych ulegają przeliczeniu wedle średniego kursu NBP na dzień poprzedzający przekazanie wierzycielowi należności.

Jesteście dłużnikami? Spodziewacie się egzekucji komorniczej? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =