Co to jest linia dyskontowa?

Kredyty    
ocena

Pojęcia linii dyskontowej używa się w odniesieniu do działalności kredytowej. Pojęcie to bywa jednak niewłaściwie definiowane, stąd zasadne jest dokonanie usystematyzowania tego terminu. Co należy rozumieć pod pojęciem linii dyskontowej? Jaki rodzaj kredytu przyznawany jest w oparciu o linię dyskontową? Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia.

Co to jest linia dyskontowa?

photoxpress.com

Czym jest linia dyskontowa?

Linia dyskontowa jest kategorią finansową odnoszącą się do działalności kredytowej. Oznacza ona limit kredytowy jaki bank określa kredytobiorcy. W praktyce polega to na wyznaczeniu wysokości do jakiej klient może dyskontować w banku weksle w trakcie obowiązywania umowy o linię dyskontową. Wyróżnia się dwa rodzaje linii dyskontowej:

- linia odnawialna – mamy z nią do czynienia jeżeli dokonanie wpłaty na rachunek bieżący powoduje odnowienie limitu;

- linia nieodnawialna – w sytuacji gdy wartość zdyskontowanego weksla pomniejsza kwotę limitu przyznanego do wykorzystania.

Linia dyskontowa znajduje zastosowanie głównie przy udzielaniu kredytów wekslowych.

Zastosowanie linii dyskontowej przy udzielaniu kredytu wekslowego

Kredyt wekslowy jest częstym sposobem finansowania działalności gospodarczej. Weksle to dłużne papiery wartościowe, najczęściej o okresie ważności poniżej roku. Kredyty wekslowe w zależności od sposobu ich udzielania dzielą się na kredyty dyskontowe i kredyty adaptacyjne. Pierwszy z wymienionych rodzajów kredytu związany jest z linią dyskontową. Kredyt dyskontowy opiera się na operacji dyskonta, która polega na zakupie weksla przed terminem jego płatności, przy potrąceniu przez bank oprocentowania. Posiadaczowi weksla, który złoży go do dyskonta, zostaje udzielony kredyt dyskontowy, otrzymuje on kwotę wypisaną na wekslu, lecz pomniejszoną o dyskonto.

Kredytu dyskontowego udziela się zawsze na podstawie wniosku i umowy kredytowej. Kolejnym krokiem jest złożenie weksli do dyskonta przez kredytobiorcę z operacja indosowania na bank prowadzący rachunek bieżący. Następnie weksle są kontrolowane pod względem merytorycznym i formalnym, obliczane są odsetki dyskontowe i następuje udzielenie kredytu remitentowi weksla. Jest to kredyt krótkoterminowy udzielany w formie jednorazowej transakcji, w której bank decyduje się na nabycie wierzytelności lub poprzez zawarcie umowy o linię dyskontową. W ramach tej umowy przez określony okres weksle będą przyjmowane do dyskonta, do określonego poprzez linię dyskontową limitu.

 

 

Źródła:

[1] Linia dyskontowa, Bankier.pl polski portal finansowy, dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl/slownik/kredyty/linia_dyskontowa.html.

[2] Linia dyskontowa, HRK.pl portal rynku pracy, dostępny w Internecie: http://www.hrk.pl/pl/home/slowniki/slownik_finansowy/linia_dyskontowa.aspx.

[3] Kredyt wekslowy – sposób finansowania działalności gospodarczej, portfel.pl, dostępny w Internecie: http://www.portfel.pl/pdf/art5061.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =