Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Kredyty    
ocena

Przemiany na rynkach finansowych, jak również spowolnienie koniunktury gospodarczej spowodowało, że wiele instytucji finansowych zmieniło strategię sprzedaży oferowanych przez siebie produktów lub usług. Coraz częściej mamy bowiem do czynienia z łączeniem produktów oferowanych przez banki (np. umów kredytowych) z produktami firm ubezpieczeniowych (np. umowy ubezpieczenia kredytu).

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

photoxpress.com

Ubezpieczenie kredytu jest przykładem jednej z dobrowolnych umów ubezpieczeniowych, choć wiele osób zaciągających kredyt nie jest często tego świadomych. Ta dobrowolność wynika z brzmienia przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 nr 124 poz. 1152, z późn. zm.). W myśl art. 4 wzmiankowanej ustawy, do obowiązkowych ubezpieczeń należą jedynie: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również ubezpieczenia wynikające z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenia kredytu są zwykle sprzedawane i wymagane przez banki, mimo iż nie zawsze ich konstrukcja ma na celu spłatę kredytu. Najczęściej można spotkać się z takimi rodzajami ubezpieczeń dodawanych do kredytów, jak: ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy, ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zazwyczaj zawarcie umowy o ubezpieczenie kredytu stanowi wyłącznie wymóg banku udzielającego kredyt, nie jest to jednak obowiązek ustawowy konsumenta, gdyż żadna ustawa nie mówi o obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia kredytu. Warto jednakże pamiętać o tym, że brak zawarcia umowy ubezpieczenia będzie zazwyczaj skutkował zażądaniem przez bank innego zabezpieczenia spłaty kredytu.

Obecnie wiele banków ma swojej ofercie ubezpieczenie kredytu w formie opcji fakultatywnej. W takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia zależy tylko od naszej woli. Dlatego też tak istotne przed podpisaniem umowy kredytu jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Zanim złożymy podpis na umowie kredytu powinniśmy uważnie przestudiować jej treść. Jeśli z postanowień umowy wynikać będzie, że ubezpieczenie jest opcją dodatkową, powinniśmy zapoznać się z warunkami ubezpieczenia i zdecydować, czy rzeczywiście jest nam potrzebne. Jeśli jednak zdecydujemy się na ubezpieczenie kredytu warto pamiętać, że w przypadku jego wcześniejszej spłaty - zgodnie z art. 813 kodeksu cywilnego - za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje nam zwrot składki.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
2.33
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =