Jak zrezygnować z karty kredytowej?

Kredyty    
ocena

Przyczyny rezygnacji z karty kredytowej są różnorakie. Niektórzy klienci pozbywają się takiego środka płatniczego z uwagi na nieprzyjemne doświadczenia, które stały się ich udziałem na wskutek niefrasobliwości. Innych zniechęcają stosunkowo wysokie koszty stałe (opłata za wydanie, ubezpieczenie od kradzieży, ubezpieczenie spłaty zadłużenia), które wynoszą w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt złotych rocznie.

Ponadto spora konkurencja między bankami sprawia, że posiadacze kart kredytowych często zmieniają swoje preferencję poszukując najbardziej korzystnej oferty. Jednak niezależnie od motywacji powziętej decyzji każdy klient musi dokonać wypowiedzenia umowy w sposób formalny.

Spłata od razu niekonieczna, ale …

Co ciekawe, banki zwykle nie wymagają natychmiastowej spłaty zadłużenia od klientów pozbywających się karty kredytowej. Mogą oni zrezygnować z karty nawet w sytuacji, gdy zobowiązania wobec instytucji kredytowej nie zostały jeszcze spłacone. Trzeba jednak pamiętać o pewnym niezwykle istotnym aspekcie tej sytuacji. Mianowicie regulaminy banków precyzują konkretny termin (zwykle 30 dni od zgłoszenia wypowiedzenia), w trakcie którego wszystkie istniejące zobowiązania muszą być spłacone. W przeciwnym razie instytucje bankowe mogą  skorzystać ze swych szczególnych uprawnień wszczynając postepowanie egzekucyjne wobec niesolidnego dłużnika. Pod pojęciem szczególnych uprawnień banku kryje się możliwości wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego.

Dokument ten zostaje sporządzony na podstawie stosownej klauzuli znajdującej się w umowie danego produktu bankowego. Na mocy art. 97 ust. 1 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 może on posłużyć jako sposób sprawnej egzekucji zobowiązania wobec dłużnika. Wspomniany tytuł prawny podlega szybkiej weryfikacji w trakcie posiedzenia niejawnego sądu (okres oczekiwania banku to maksymalnie 3 dni od złożenia dokumentacji  – patrz art. 97 ust. 3). Kiedy sąd potwierdzi roszczenia z tytułu zadłużenia na karcie kredytowej poprzez wydanie  tytułu egzekucyjnego, dłużnik może się już spodziewać wizyty komornika. Dlatego też klienci rezygnując z omawianej usługi powinny sprawdzić saldo płatności wobec banku i możliwie szybko uregulować wszelkie zobowiązania.

Mnogość formalności

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dotyczącej świadczenia usług bankowych jest dokumentem formalnym, który musi spełniać określone kryteria. Z uwagi na złożony charakter omawianej czynności prawnej banki zwykle udostępniają do tego celu stosowne formularze, które są dostępne na życzenie klienta. Doświadczenie wielu osób uczy, że równocześnie z rezygnacja dotycząca karty kredytowej należy złożyć analogiczną dyspozycję odnośnie linii kredytowej. W przeciwnym razie bank będzie w dalszym ciągu naliczał opłaty z tytułu użytkowania niepotrzebnego produktu. Inną istotna kwestia dotyczy zniszczenia zastrzeżonej karty.

Warto wiedzieć, że polityka instytucji kredytowych w tej kwestii jest niejednolita. Mianowicie, niektóre z nich domagają się zwrotu niepotrzebnego plastiku inne zaś pozostawiają go klientowi. Jeżeli chodzi o dogodny czas rezygnacji z omawianej usługi to należy pamiętać, że warto złożyć deklarację w przedziale czasowym określonym umową (np. wcześniej niż 30 dni przed dniem wznowienia karty). W przeciwnym razie bank będzie  uprawniony do zainkasowania opłat przypadających na kolejny okres użytkowania karty.

Zamierzacie zrezygnować z karty kredytowej? Z jakiego powodu? Dajcie znać.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =