Wypowiedzenie kredytu odnawialnego

Kredyty    
ocena

Istotą kredytu odnawialnego (zwanego też rewolwingowym) jest okresowy charakter oraz automatyczny proces odnawiania limitu zadłużenia. Takie rozwiązanie motywuje klienta do uregulowania zobowiązań przed końcem terminu wynikającego z umowy. Jest to istotna kwestia ponieważ w okresie udostępnienia odnawialnej linii kredytowej bank najczęściej nie ingeruje w saldo zadłużenia, albo wyznacza niewielki próg minimalnej spłaty. Warto wiedzieć, że nie wszystkie banki reprezentują restrykcyjne podejście wedle, którego warunkiem przedłużenia kredytu odnawialnego na kolejny okres jest spłata całości długu.

Wypowiedzenie kredytu odnawialnego

photoxpress.com

W wielu przypadkach wystarczy uregulowanie zobowiązań odsetkowych oraz niewielkiej części zadłużenia. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które w dalszym ciągu chcą korzystać z dobrodziejstw odnawialnej linii kredytowej. Istnieje jednak grono klientów, którzy z różnych względów nie życzą sobie prolongaty omawianego produktu bankowego na rok następny. Muszą oni pamiętać o wymaganych czynnościach prawnych, albowiem banki respektują tylko taką rezygnację, która spełnia ściśle określone wymagania formalne.  

Rezygnacja, czyli wypowiedzenie…

Z punktu widzenia prawa, rezygnacja z odnowienia kredytu odnawialnego sprowadza się do złożenia wypowiedzenia, bądź przekazania dyspozycji o nieprolongowaniu umowy. Jeżeli chodzi o ten pierwszy wariant to warto wspomnieć o uprawnieniach konsumenta jakie przewiduje ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011. Artykuł 41 punkt 1 tejże ustawy stanowi, że klient dysponuje prawem wypowiedzenia kredytu odnawialnego w każdym czasie. Co więcej, klient nie może zostać obciążony jakimikolwiek opłatami z tytułu wypowiedzenia umowy.

Spore znaczenie ma również kwestia terminu wypowiedzenia. Otóż kolejny przepis stanowi, że strony mogą ustalić w umowie stosowny okres wypowiedzenia, jednakże nie może on przekraczać 30 dni (patrz art. 41 pkt. 2). Takie samo uprawnienie posiada również kredytodawca, jednak w jego przypadku analogiczny okres wypowiedzenia nie powinien być krótszy niż dwa miesiące. W praktyce banki najczęściej korzystają z maksymalnego okresu wypowiedzenia jeżeli chodzi o rezygnację dokonaną przez klienta. Rzecz jasna zostaje on zobowiązany do uregulowania wszelkich zobowiązań do końca okresu wypowiedzenia. Co istotne, naliczenie odsetek od wykorzystanego kredytu następuje w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia, tak więc trzeba zapewnić ich pokrycie za sprawą dodatniego salda na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym.

W sytuacji, gdy kredytobiorca składa dyspozycję rezygnacji z prolongaty odnawialnej linii kredytowej nie dochodzi do zerwania samej umowy. Oznacza to, że bank może się domagać spełnienia ewentualnych świadczeń, które nie są związane z przyznaniem limitu zadłużenia. Zachowanie ciągłości umowy może okazać się użyteczne dla osób, które w mają zamiar ponownie aktywować odnawialna linię kredytową w perspektywie kilku miesięcy.  

Kwestie formalne…

Procedura wypowiedzenia umowy kredytu odnawialnego nie różni się znacząco od analogicznych czynności, które są stosowane dla pozostałych produktów bankowych. Kluczowym elementem jest odpowiednio wypełniony formularz, który stanowi oświadczenie klienta o rezygnacji z omawianej usługi. Należy również pamiętać o złożeniu podpisu zgodnego ze wzorcem przechowywanym w banku.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Art.42 a nie 41 :)

~ Awar / 2015-02-03 15:31:59
oceń komentarz: (0) (0)