Jak napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Motoryzacja    
ocena

Przy sprzedaży samochodu bardzo ważne jest dokładne spisanie umowy. Co powinno się w niej znaleźć? Na co musimy zwrócić uwagę? Umowa kupna-sprzedaży samochodu - krok po kroku.

Jak napisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

photoxpress.com

Kim jest współwłaściciel samochodu? Dlaczego umowa zawarta bez jego podpisu jest nieważna, gdy nie wyraził na nią w jakikolwiek inny sposób zgody? Własność samochodu (lub każdej innej rzeczy) „może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom” (1). Taki stan prawny określany jest jako współwłasność. Do sprzedaży samochodu będącego przedmiotem współwłasności potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, oznacza to, że umowa sprzedaży musi zostać podpisana przez obie te osoby.

Sama umowa niewiele różni się od tradycyjnej. Jedynie elementem dodatkowym będzie zaznaczenie prawa współwłasności drugiej osoby, poświadczone jej podpisem. Umowa taka może wyglądać następująco:

1. Nazwa dokumentu: Umowa sprzedaży samochodu (element nieobowiązkowy, umowę sprzedaży tworzy treść umowy, a nie jej nazwa. Dlatego zaniżona drastycznie cena będzie traktowana przez sądy jako pozorna umowa sprzedaży kryjąca umowę właściwą darowizny).
2.Data zawarcia umowy i strony zawierające umowę (element obowiązkowy to określenia pomiędzy kim umowa została zawarta). Można to zapisać następująco:

Zawarta w dniu ............................ pomiędzy (nazwa firmy, imię nazwisko osoby fizycznej)...... z siedzibą w ............................. przy ul. ...................................oraz
reprezentowanym przez (osoba delegowana do zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa), zwanym dalej Kupującym,
a (nazwa firmy, imię nazwisko osoby fizycznej)....... z siedzibą w .............................. przy ul. ....................... reprezentowanym przez ................................., oraz (nazwa firmy, imię nazwisko osoby fizycznej)...... z siedzibą w ............................. przy ul. ...................................zwanym dalej Sprzedawcami.

3. Określenie jakiego samochodu dotyczy (element obowiązkowy), należy określić jego właściwości. W przypadku samochodu warto podać numery nadwozia, przebieg, datę produkcji, wersję silnika, numer dowodu rejestracyjnego. Można podać przebieg, numer karty pojazdu itp.
4. Oświadczenie sprzedawców (współwłaścicieli) , że rzecz stanowi ich własność i nie jest obciążona prawami osób trzecich.
5. Kiedy rzecz zostanie wydana kupującemu (element obowiązkowy). Można określić dzień wydania jako dzień zawarcia umowy lub też wskazać inny termin. Warto przy tym zaznaczyć, ze podpisując niniejszą umowę, kupujący kwituje odbiór rzeczy. Jeżeli to sprzedawcy zobowiązani są do dostarczenia rzeczy kupującemu we wskazanym czasie i miejscu, należy określić, kto ponosi koszty dostawy (transportu).
5. Cena rzeczy i sposób zapłaty (element obowiązkowy). Kwotę można podać w sposób dowolny, lecz najlepszą forma jest słowne jej opisanie. Należy również ustalić dokładny termin zapłaty ceny za sprzedawaną rzecz, jeżeli została ona wcześniej wydana. Można żądać wpłacenia zaliczki, zaś reszta kwoty będzie wymagalna po dostarczeniu rzeczy – nie są to elementy konieczne.
6. Można zaznaczyć, że Sprzedawcy udzielą Kupującemu wszelkich niezbędnych informacji, oraz wydadzą wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do prawidłowego korzystania z rzeczy. Np. dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, książkę serwisową.
7. Z umowy może wynikać uprawnienie Kupującego do zbadania rzeczy w określonym terminie. Warto wówczas zaznaczyć, że w przypadku wykrycia wady rzeczy, Kupujący może złożyć Sprzedającym reklamację w terminie 14 dni od dnia zbadania rzeczy. (jest to tzw. uprawnienie z tytułu rękojmi, przysługujące niezależnie od postanowienia zawartego w umowie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego). Sprzedawcy mogą w umowie udzielić Kupującemu gwarancji, której warunki mogą zostać dołączone do niniejszej umowy.
8. Można zastrzec, że wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Zastrzeżenie to wiąże strony umowy.
9. Odesłanie do właściwych przepisów regulujących umowę sprzedaży, w tym wypadku w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
10. Zaznaczyć w ilu egzemplarzach umowa została sporządzona i czy te egzemplarze są jednobrzmiące. (element nieobowiązkowy)
11. Podpisy stron (ważne, gdyż tylko umowa podpisana oznacza, że oświadczenie woli o zwarciu umowy zostało złożone – musi być czytelny podpis każdego ze współwłaścicieli).
12. Warto również dodać klauzulę potwierdzającą odbiór zaliczki czy całej sumy oraz odbiór osobisty rzeczy sprzedawanej. Klauzule to można dodatkowo po raz drugi podpisać.


Źródła:
1) Art. 195 k.c.

Gdzie szukacie wskazówek, jak napisać i wypełnić różne dokumenty? Korzystacie z gotowych wzorów?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =