Jak wyrobić kartę kierowcy?

Motoryzacja    
ocena

Karta kierowcy jest specjalnym dokumentem przeznaczonym dla kierowców, którzy korzystają z systemu tachografów zapisujących szczegółowe dane o każdym przejeździe, czasie jego trwania, prędkości podczas przejazdu. Informacje te są zapisywane właśnie na karcie kierowcy. Sama karta służy identyfikacji poszczególnych kierowców i współpracuje z modułem tachografu. Karta kierowcy jest wydawana na wniosek, przesłany pocztą do organu zajmującego się wyrabianiem tych dokumentów. Regulacje dotyczące tachografów i wydawanie kart kierowcy (oraz tzw. kart warsztatowych, karty przedsiębiorcy) zawiera ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. Kto i w jaki sposób może wnieść taki wniosek? Do kogo należy go wysłać?

 Jak wyrobić kartę kierowcy?

sxc.hu

Według ustawy „podmiotem wydającym karty przez okres 7 lat od dnia wejścia w życie ustawy jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.” (1) Na ich adres należy przesłać wypełniony formularz wniosku wraz z dowodem opłaty i wymaganymi dokumentami. Adres do korespondencji:
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
ul. Karczunkowska 30
02-871 Warszawa
z dopiskiem „STC”

Na dowodzie wpłaty należy podać jako tytuł wpłaty: OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY i podać NIP wnioskodawcy np. OPŁATA ZA KARTĘ KIEROWCY 9491714959, imię i nazwisko wnioskodawcy. Opłatę należy uiścić na numer konta Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (PWPW) – można go znaleźć na ich stronie internetowej.

Kartę Kierowcy wydaje się tylko na wniosek kierowcy, pracodawca nie może wnioskować o wydanie kraty kierowcy swojemu pracownikowi (2). Krata Kierowcy jest kartą wymienną. Opłatę za wydanie kraty ponosi zainteresowany kierowca, jednak na podstawie dowodu opłaty zawierającego jego dane osobowe i adres  (do wniosku dołącza się kserokopię) może on otrzymać od swojego pracodawcy (dla którego wykonuje przejazdy pojazdami wyposażonymi w tachografy) zwrot opłaty za wydanie, wznowienie lub wymianę karty kierowcy. Karta Kierowcy jest ważna przez okres 5 lat.

Załącznikami do wniosku (obowiązkowe dokumenty) to:
- kserokopia dwustronna prawa jazdy kierowcy,
- fotografia kierowcy której nie należny na wniosku przyklejać (3,5 cm/4,5 cm; na jasnym tle, z odsłoniętym, lewym uchem)
- oraz kserokopię lub oryginał dowodu wniesienia opłaty.

Formularz wniosku należy uzupełnić czytelnie, gdyż w razie wątpliwości PWPW może zwrócić wniosek do uzupełnienia. Na uzupełnienie wniosku mamy czas 21 dni od otrzymania powiadomienia. Nie musimy ponownie dokonywać opłaty – opłata wniesiona obejmuje całą procedurę. Poprawiony wniosek przesyła się na ten sam adres z dopiskiem „STC KOREKTA”.

Formularz wniosku o wydanie karty kierowcy składa się z 3 części, niektóre informacje są obowiązkowe, inne już nie, ale niekiedy warto je dopisać. W załączniku można pobrać taki formularz wzoru wniosku o wydanie karty kierowcy. Formularz składa się z 3 części:

A: DANE PERSONALNE
• nazwisko/ imię (imiona) data urodzenia wnioskodawcy / miejsce urodzenia wnioskodawcy
- muszą się one zgadzać z danymi wpisanymi w dokument prawa jazdy,
• kolejne rubryki wymagają wpisania numeru PESEL oraz numeru NIP kierowcy składającego wniosek o kartę
• dane zawarte w rubrykach adres zamieszkania powinny odpowiadać danym zawartym w prawie jazdy kierowcy,
• informacje dotyczące nr telefonu, nr telefonu komórkowego, adres e-mail nie są obowiązkowe, ich podanie ułatwia kontaktowanie się w przypadku konieczności uzupełnienia • dane dotyczące adresu  do przesłania karty/korespondencji powinny zawierać aktualne dane adresowe, na ten właśnie adres przesłana zostanie karta, nieodebrana w terminie 3 miesięcy od wystawienia karta zostaje zniszczona

B: PRAWO JAZDY

•  Kategorie należy wpisać jedną lub wszystkie kategorie z posiadanego (ważnego) prawa jazdy, w przypadku kategorii określanych więcej niż jedną literką (np. „CE”)musimy to wpisać w jedną kratkę wniosku
• organ wydający  to organ samorządu terytorialnego, który wydał nasze prawo jazdy – jest on wpisany w dokument prawa jazdy
•  następnie wpisujemy datę ważności prawa jazdy określoną na dokumencie prawa jazdy (chodzi o ważność dokumentu)

C: WNOSZĘ O:

•  zaznaczamy tylko jedną z czterech opcji wniosku o wydanie KARTY KIEROWCY (w tym wypadku będzie to „pierwsze wydanie kraty”)
• w innym przypadku (wznowienia, wymiany) zaznaczamy dodatkowo powód składania wniosku o KARTY KIEROWCY.
Rubryki umieszczone na pierwszej stronie wniosku podpisane: przyjmujący, data przyjęcia wniosku oraz nr wniosku wypełnia pracownik Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Źródła:
1) Art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.
2)  Art. 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych.

Jak oceniacie procedury dotyczące tej kwestii? Są jasne czy też powinny zostać uproszczone?

OCENA
3.91
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 4 =

pomocne....

~ jaca / 2016-10-20 21:16:22
oceń komentarz: (0) (0)

Powod podania wniosku o karte kierowcy . Smiechu warte

~ pena / 2018-03-21 18:42:17
oceń komentarz: (0) (0)