Praca za granicą a ubezpieczenia

Praca za granicą    
ocena

Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przepisy związane z zatrudnieniem na terenie UE oraz ochroną ubezpieczeniową pracowników zostały w dużym stopniu skoordynowane. Podstawowym aktem unijnym regulującym zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi jest obecnie Rozporządzenie w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z 2010 r.

Praca za granicą a ubezpieczenia

photoxpress.com

Generalna zasada stanowi iż osoba wykonująca w państwie członkowskim pracę podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, nie ma natomiast znaczenia miejsce zamieszkania pracownika, siedziba jego pracodawcy lub to, gdzie prowadzący działalność ją zarejestrował.  Tak więc obywatel polski bez względu na to w jakim kraju wykonuje pracę ma prawo do świadczeń chorobowych i macierzyńskich, zasiłków i odszkodowań za wypadki przy pracy, różna będzie jedynie wysokość tych świadczeń gdyż jest ona regulowana przez wewnętrzne przepisy każdego z państw. Czas przepracowany w każdym z krajów Unii Europejskiej jest wliczany do podstawy wymiaru emerytury na takich samych zasadach jak w przypadku obywateli danego kraju. 

Gdy do pracy kieruje pracodawca

Pewne różnice pojawiają się w sytuacji gdy do pracy za granicą kieruje polski pracodawca. Zgodnie z art. 14 ust 1a i b obowiązującego do 30 kwietnia 2010 r. Rozporządzenia nr 1408/71 pracownik wykonujący pracę na terytorium państwa członkowskiego na rachunek przedsiębiorstwa, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został delegowany na terytorium innego państwa członkowskiego w celu wykonywania tam pracy, podlegał nadal ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza 12 miesięcy i że nie został on delegowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął.

Praca poza Unią Europejską

W przypadku gdy wybieramy się do pracy do kraju nie należącego do Unii Europejskiej mogą mieć miejsce dwie sytuacje. Właściwe przepisy dotyczące ubezpieczeń będą ustalane na podstawie  zawartych przez Polskę umów międzynarodowych z innymi krajami lub konieczne będzie ustalanie właściwego ustawodawstwa w przypadku świadczenia pracy w państwach bezumownych. W pierwszym przypadku co do zasady  zastosowanie ma ustawodawstwo kraju, w którym praca jest wykonywana.

Umowę taką Polska posiada między innymi ze Stanami Zjednoczonymi. Ustalanie właściwego ustawodawstwa w przypadku świadczenia pracy w państwach bezumownych następuje gdy Polacy wykonują pracę w państwach, z którymi Polska nie zawarła umowy międzynarodowej lub spoza obszaru Unii Europejskiej. Jeśli w okresie wykonywania pracy w państwie trzecim, w Polsce nadal istnieje stosunek pracy, obowiązek ubezpieczeń społecznych powstaje w Polsce. Mogą pojawić się jednak sytuacje szczególne gdy składki będą musiały być opłacane również w kraju, w którym praca jest wykonywana.

Pracujecie za granicą? Czy mieliście jakiekolwiek problemy z ubezpieczeniem się?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =