Analiza pracy

Praca    
ocena

Panuje dość powszechne, jednak błędne przekonanie o tym, że analiza pracy ma na celu jedynie zwolnienie pracownika. Tymczasem analiza pracy powinna poprzedza wszelkie działania podejmowane w ramach rekrutacji, selekcji, szkolenia, motywowania i zwalniania pracowników, stanowiących główne procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

Analiza pracy

photoxpress.com

Zasadniczo sprowadza się ona do poszukiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji w celu dokładnego opisania pracy na danym stanowisku. Co bada analiza pracy oraz jakie są jej zasadnicze rezultaty? Przedstawiamy najważniejsze aspekty.

W jakim celu się stosuje się analizę pracy?

Analiza pracy ma ukazać czynności i sposób ich wykonywania na danym stanowisku, warunki w jakich mogą zaistnieć oraz inne stanowiska w organizacji, z którymi wiąże się wykonywanie danej pracy. Analizę tę stosuje się głównie po to aby określić jakie kompetencje i umiejętności będą niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz by wskazać najlepszy system motywacyjny dla zatrudnionego na nim pracownika. Informacje te są niezbędne przy podejmowaniu decyzji o rekrutacji nowych pracowników. Ponadto w oparciu o analizę pracy często dokonuje się wyboru kryteriów oceny pracowników, podejmuje decyzje na temat szkolenia wynagradzania i zwalniania pracowników. Analiza pracy może także posłużyć do określenia, jakie warunki pracy muszą być zapewnione dla właściwego wykonywania czynności tworzących specyfiką danej pracy.

Analiza pracy - jak jej dokonać?

Analiza pracy rozpoczyna się od wyboru pracy, którą chcemy badać i wskazaniu źródeł, z których będziemy czerpać o niej informacje. Źródła te mogą stanowić dokumenty takie jak regulaminy, instrukcje, karty stanowisk pracy, karty obiegu dokumentów, karty zakresu czynności, sam proces pracy oraz relacje osób wykonujących tę pracę, nadzorujących ją i obserwujących. Następnie wybiera się metodę poszukiwania informacji przykładowo może to być wywiad, ankieta, badanie typu desk research. W dalszej kolejności realizuje się proces uzyskiwania informacji, który w rezultacie doprowadzi nas do uzyskania kompleksowych informacji o przebiegu pracy oraz do określenia jakie wymagania muszą zostać spełnione aby ta praca była rzetelnie wykonana.

Rezultat analizy pracy - opis stanowiska

Najbardziej znaczącym efektem i jednocześnie celem dokonywania analizy pracy jest opis stanowiska pracy, który jest ważnym dokumentem wewnętrznym firmy, określającym zadania, uprawnienia i odpowiedzialność, relacje z innymi stanowiskami, wymagania i niezbędne do pracy zasoby. Na jego podstawie dokonuje się budowy struktury organizacyjnej, wartościowania pracy oraz tworzy zakresy czynności. Precyzyjnie określający zadania stanowiska opis pozwala uniknąć powielania tych samych czynności przez różnych pracowników poprzez co optymalizuje efekty uzyskiwane w procesie pracy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy