Badanie alkomatem bez zgody pracownika

Praca    
ocena

1 lipca 2011 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy dają pracodawcom prawo do badania trzeźwości swoich podwładnych. Dotychczas takie badania można było wykonać tylko za zgodą pracownika.

Badanie alkomatem bez zgody pracownika

pixabay.com

Pracodawca może żądać badania

Zanim doszło do nowelizacji przepisów, w sytuacji gdy istniało uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał go w czasie pracy, kierownik zakładu pracy (albo osoba przez niego upoważniona) miał obowiązek niedopuszczenia go do pracy. Pracodawca nie był jednak uprawniony do tego, aby żądać wykonania badań na obecność alkoholu we krwi pracownika. Teraz zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi badanie to może zostać wykonane na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika. Z tym, że badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadzać ma uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. [1]

Dużo niejasności

Pewne jest więc, że od lipca 2011 r. z inicjatywą zbadania stanu trzeźwości pracownika może wystąpić już nie tylko sam pracownik, ale także jego szef. Wciąż niejasne jednak pozostaje to, czy przeprowadzenie badania może wykonać sam pracodawca przy użyciu alkomatu, czy też musi on o interwencję w tej sprawie prosić organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli np. straż miejską czy policję.

Gdy pracownik nie wyraża zgody...

Przyjmuje się, że jeżeli pracownik wyraża na badanie zgodę, to pracodawca może sam użyć alkomatu, jeżeli natomiast podwładny nie ma zamiaru dobrowolnie poddać się badaniu, to szef zmusić go do tego nie może. Wówczas wzywać trzeba odpowiednie służby, chyba że użycie alkomatu będzie uzasadnione okolicznościami, do których zalicza się takie sytuacje jak:

- pracownik zachowuje się w sposób świadczący o tym, że jest po użyciu alkoholu, czyli jeżeli czuć od niego zapach alkoholu, albo ma problemy z wysławianiem się i utrzymaniem równowagi

- są świadkowie, który mogą potwierdzić, że widzieli tego pracownika spożywającego alkohol w pracy lub chwilę przed jej rozpoczęciem.

Warto dodać, że zabiegu pobrania krwi w przypadku badania pracownika na zawartość alkoholu dokonuje tylko fachowy pracownik służby zdrowia. [2] Warunki i sposób dokonywania badań stanu trzeźwości określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw pracy. [3]

Nowelizacja  przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest następstwem obowiązywania ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

 

 

Źródła:

[1] art. 17 ust. 3 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

[2] art. 17 ust. 3 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

[3] art.47 ust. 2 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy