Czy pracownik może odmówić badań kontrolnych?

Praca    
ocena

Zgodnie z przepisami prawa pracy przeprowadzenie badań lekarskich jest koniecznym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy. Czy zatem pracownik może odmówić poddania się takim badaniom?

Czy pracownik może odmówić badań kontrolnych?

morguefile.com

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Przed przyjęciem do pracy pracownik powinien wykonać na koszt pracodawcy  badania wstępne chyba że  jest on przyjmowany ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko  o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej  umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Oprócz badań wstępnych pracownik obowiązany jest do poddawania  się badaniom okresowym przeprowadzanych w odstępach czasu wyznaczonych przepisami prawa, w zależności od stanowiska, na jakim jest zatrudniony. Ponadto jeżeli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni pracodawca skieruje go na badania kontrolne. Co istotne badania powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Gdy konieczny jest przejazd na badania z innej miejscowości pracownik może ubiegać się o zwrot kosztów podróży.

Gdy pracownik nie wykonuje badań

Po stronie pracodawcy leży obowiązek dbania o to aby każdy pracownik miał aktualne badania lekarskie, gdyż w razie kontroli to on ponosi odpowiedzialność za ich brak. Jeżeli pracownik świadomie  odmawia wykonania badań lub po prostu nie czyni tego z niedbalstwa pracodawca ma prawo do:

- nałożenia na niego kary porządkowej w postaci  upomnienia, nagany lub kary pieniężnej;

- niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy bez prawa do wynagrodzenia;

- w najbardziej drastycznych przypadkach możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Zdaniem Sądu Najwyższego (…) w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy sytuacja braku orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku może zostać uznana za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy