Czym jest, ile wynosi, jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

Praca    
ocena

Umowę o pracę można rozwiązać na różne sposoby, jednak w praktyce najczęściej wykorzystywane jest wypowiedzenie umowy o pracę. Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę i kiedy można go wykorzystywać? Oto kluczowe kwestie.

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie woli jednej ze stron umowy wobec drugiej, którego skutkiem jest rozwiązanie umowy po upływie wskazanego w oświadczeniu okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - kiedy można stosować?

Wypowiedzieć umowę o pracę może każda ze stron umowy na okres próbny lub zawartej na czas nie określony (art. 32 kp.). W przypadku umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi:

- 3 dni robocze, gdy okres próbny jest nie dłuższy niż 2 tygodnie;

- 1 tydzień, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie;

- 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące (art. 34 kp.).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony zależy od tego jak długo był  zatrudniony pracownik i wynosi:

- 2 tygodnie, jeśli okres zatrudnienia był krótszy niż 6 miesięcy,

- 1 miesiąc, jeśli okres zatrudnienia to przynajmniej 6 miesięcy,

- 3 miesiące, jeżeli okres zatrudnienia to przynajmniej 3 lata (art. 36.§1. kp.).

Za wypowiedzeniem może być również rozwiązana umowa na czas określony przekraczający sześć miesięcy, o ile strony przewidziały w umowie taką możliwość. Okres wypowiedzenia wynosi wówczas dwa tygodnie. (art. 33 kp.).

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Istotne jest podanie okresu wypowiedzenia, po którym umowa zostanie rozwiązana oraz jeżeli pracodawca wypowiada umowę o pracę to musi wskazać przyczynę rozwiązania umowy (art. 30 § 4 kp.). Przyczyna wypowiedzenia musi być prawdziwa, w przeciwnym wypadku zwalniany pracownik może ją zakwestionować przed sądem pracy. Ponadto jeżeli powód zwolnienia leży po stronie pracodawcy to pracownik zyskuje prawo do odprawy. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie (art. 45 kp.). Kodeks pracy nie reguluje kwestii skuteczności wypowiedzenia. W tym zakresie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 61).

Zgodnie z tym przepisem wypowiedzenie uznaje się za doręczone skutecznie, jeżeli adresat miał możliwość zapoznania się z jego treścią, a niekoniecznie to uczynił. Za skuteczne będzie zatem uznane wręczenie pracownikowi wypowiedzenia na piśmie w miejscu pracy lub przesłanie listownie na adres zatrudnionego. O skuteczności wypowiedzenia nie będzie zatem decydowało zapoznanie się adresata z wypowiedzeniem, zaakceptowanie lub podpisanie. Wypowiedzenie umowy nie może nastąpić podczas urlopu pracownika, ciąży i urlopu macierzyńskiego (art. 41 kp.).

Źródła:

[1] Kodeks pracy, Stan prawny: luty 2012 r., dostępny w Internecie: http://kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem.

Zdarzyło Wam się wypowiedzieć umowę? Ile wynosił okres wypowiedzenia? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy