Jak znaleźć dobrą agencję pośrednictwa pracy?

Praca    
ocena

Jeżeli szukasz zatrudnienia za granicą i boisz się że źle trafisz, skorzystanie z pomocy agencji zatrudnienia jest świetnym pomysłem. Pamiętaj jednak żeby wybrać profesjonalną agencję która posiada wszelkie zezwolenia i certyfikaty. Oto kilka wskazówek jak nie dać się oszukać agencji pośrednictwa pracy.

Jak znaleźć dobrą agencję pośrednictwa pracy?

photoxpress.com

Sprawdź certyfikat

Prowadzenie agencji pośrednictwa pracy wymaga posiadania certyfikatu uzyskiwanego na podstawie wpisu do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez marszałków województw. Informacje o agencjach posiadających certyfikat uzyskać można m.in. w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

Obowiązek zawarcia umowy

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy każda agencja kierująca do pracy za granicą ma obowiązek zawarcia umowy z osobą kierowaną do pracy.  Dokładne zapoznanie się z umową i przeanalizowanie jej zapisów jest bardzo ważne i może uchronić nas przed wieloma nieprzyjemnościami. W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć opinii prawnika lub osoby która już z usług agencji korzystała. Umowa ta powinna określać w szczególności:

1) pracodawcę zagranicznego;

2) okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

3) rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne;

4) warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych;

5) obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia;

6) zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń;

7) kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą;

8) informację o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;

9) inne zobowiązania stron.

Tylko opłaty określone przepisami

Przepisy ww. ustawy dokładnie określają katalog opłat które agencja pośrednictwa pracy ma prawo pobrać od pracownika, są to koszty poniesione na: dojazd i powrót osoby kierowanej do pracy, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenie dokumentów- pod warunkiem wyspecyfikowania tych opłat w umowie zawartej z osobą kierowaną do pracy za granicą.

Ponadto wyraźnie zabronione jest pobieranie przez agencje: przedpłat, kaucji oraz opłat z tytułu wyszukiwania i wskazania pracodawcy zagranicznego, w szczególności: opłat eksploatacyjnych, wynagrodzenia pracowników, opłat z tytułu wynajmu lokalu, wyjazdów pracowników agencji, rekrutacji, usług pocztowo-telekomunikacyjnych,druków,reklamy i ogłoszeń prasowych itp.

Kilka rad

- nie korzystaj z usług agencji która nie podaje w ogłoszeniu adresu siedziby a jedynie numer telefonu komórkowego - taka firma prawdopodobnie ma coś do ukrycia;

-nie zgadzaj się na zapłatę jakiej kol wiek kwoty na niejasny cel np. za załatwienie pracy;

-sprawdź czy agencja ma ważną umowę z pracodawcą zagranicznym i czy wcześniej już z nim współpracowała, możesz poprosić o kontakt do osób które wcześniej korzystały z pomocy agencji przy wyjeździe zagranicznym;

-pamiętaj o dokładnym zapoznaniu się z umową i zabraniu jednego egzemplarza dla siebie;

-porównaj ofertę agencji z konkurencyjnymi firmami na rynku.

Gdy już trafiłeś na nieuczciwą agencję

W sytuacji gdy rzeczywiste warunki pracy nie odpowiadają temu co zostało zawarte w umowie pamiętaj że masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której została skierowana do pracy. Po powrocie do kraju warto skonsultować ze specjalistą możliwość wystąpienia z powództwem przeciwko agencji zatrudnienia do sądu powszechnego. W skrajnie trudnych przypadkach pomocy można szukać w placówkach dyplomatycznych naszego kraju za granica.

Na ich stronach internetowych można znaleźć telefony i adresy instytucji, gdzie można uzyskać pomoc oraz zgłosić informację o nieuczciwych pośrednikach pracy lub nieuczciwych pracodawcach. Mimo niemiłych doświadczeń nie odpuszczaj nieuczciwej agencji zatrudnienia, pamiętaj że dalej stosując nieuczciwe praktyki może ona oszukać jeszcze wiele osób. O nieuczciwych agencjach informować należy Okręgowe Inspektoraty Pracy oraz Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Korzystaliście kiedyś z ofert agencji pośrednictwa pracy? Byliście zadowoleni ze współpracy?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 4 =

Polecamy