Jakie są zasady wypowiedzenia zmieniającego?

Praca    
ocena

Pod pojęciem wypowiedzenia zmieniającego kryje się zmiana ustalonych wcześniej w umowie o pracę warunków pracy lub płacy. Na wprowadzenie tych modyfikacji (w praktyce mniej korzystnych dla zatrudnionego) musi się zgodzić pracownik. Zagadnienie to reguluje Kodeks pracy. Ta forma wypowiedzenia nie zmienia rodzaju umowy o pracę.

Procedurę tę można stosować w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony, na okres próbny oraz na czas określony. W tym ostatnim przypadku wtedy, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Nie wolno ich stosować wobec osób zatrudnionych w inny sposób niż umowa o pracę (na podstawie powołania, mianowania oraz wyboru). Prawo dopuszcza możliwość zastosowania porozumienia zmieniającego w przypadku osób pracujących w oparciu o spółdzielczą umowę o pracę.

Wypowiedzenie wiąże się z następującymi zmianami: rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy, wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia na niekorzyść pracownika.  Pracownik musi otrzymać nowe warunki na piśmie. W innej sytuacji wypowiedzenie traci ważność. Prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać wypowiedzenie dotychczasowych i propozycję nowych warunków. 

Oprócz tego pracodawca powinien:

- uzasadnić swoją decyzję (umowa zawarta na czas nieokreślony) - mogą to być zmniejszenie zatrudnienia, częste nieobecności pracownika, mała wydajność, długotrwała choroba, utrata uprawnień do wykonywania zawodu;

- poinformować o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy;

- poinformować o czasie, w jakim pracownik powinien podjąć decyzję (połowa okresu wypowiedzenia).

Pracownik może zgodzić się na nowe warunki lub odmówić. Jeśli przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży deklaracji o odejściu, to oznacza, że je akceptuje. Warto zaznaczyć, że do wypowiedzenia zmieniającego stosuje się przepisy, dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę.

Podpisywaliście kiedyś wypowiedzenie zmieniające? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 5 =

Polecamy