Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Praca    
ocena

Wykroczenia przeciwko prawom pracowników są nagminne i niejednokrotnie bez działania pracownika zmierzającego do ochrony swych praw – niemożliwe do ustalenia. Pracownik, który czując się pokrzywdzonym niezgodnym z prawem postępowaniem pracodawcy powinien zgłosić uchybienia i łamanie przepisów prawa pracy właściwym organom Państwowej Inspekcji Pracy.

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

photoxpress.com

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem, który występuje jako oskarżyciel publiczny w sprawach dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracowników. Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy mogą nakładać mandaty karne:

- za wykroczenia przeciwko prawom pracowników opisane w Kodeksie pracy
- wykroczenia wskazane w przepisach Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
- także innych wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią

Możliwość nakładania mandatów karnych przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.1

Oprócz nakładania mandatów, inspektor pracy może skierować do sądu rejonowego wniosek o ukaranie pracodawcy za popełnienie wykroczeń przeciwko prawom pracowników, jeżeli wykroczenia te wywołują bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących pracę lub zostały popełnione przez pracodawcę z winy umyślnej.

Wniosek o ukaranie skierowany do sądu wszczyna postępowanie w sprawach o wykroczenia. Sąd orzeka wówczas odpowiednie kary: grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu. Inspektor pracy może brać udział w takim postępowaniu w charakterze oskarżyciela publicznego (ma prawa takie jak prokurator).2 W sprawach o wykroczenia czy nawet przestępstwa przeciwko prawom pracowników oskarżycielem publicznym może również być prokurator. Także sam pokrzywdzony pracownik może wystąpić z wnioskiem o ukaranie pracodawcy –  pośrednio, zawiadamiając organy Państwowej Inspekcji Pracy czy prokuraturę (składając zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia lub przestępstwa), lub bezpośrednio – samodzielnie kierując do sądu odpowiedni wniosek.

Inspektor pracy w sprawie wykroczeń ujawnionych w trakcie kontroli u pracodawcy ma prawo do:

- podejmowania czynności wyjaśniających – żądania dokumentacji, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów, akt osobowych pracowników, dokumentów z kontroli innych organów, planów i pozwoleń oraz innych dokumentów

- przesłuchiwania świadków-pracowników oraz żądania pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą

- dokonywania oględzin miejsca pracy i prowadzenia przeszukania na terenie, np.: placu budowy, obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy

- utrwalania przebiegu i wyników oględzin przy użyciu aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku

- legitymowania osób przebywające w zakładzie pracy w celu sprawdzania tożsamości wykonujących pracę lub przebywających na terenie podmiotu kontrolowanego,

- powoływania biegłych, specjalistów i korzystania z pomocy laboratoriów3

- stosowania środków przymusu

- występowania z wnioskiem o ukaranie do sądu

- odstąpienia od wniosku o ukaranie i złożenia ponownego, jeżeli naruszenia nie zostały usunięte we wskazanym terminie lub zostały ujawnione ponownie u tego samego pracodawcy

- składa także jako oskarżyciel publiczny środki odwoławcze (apelację, zażalenie) oraz bierze udział w postępowaniu odwoławczym przed sądem

Czy macie jakieś doświadczenia z PIP? Opowiedzcie nam o nich!

1. Art. 96 § 1a i § 1b Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
2. Art. 10 ust. 1 pkt. 15 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy z późniejszymi zmianami
3. Art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy