Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika

Praca    
ocena

W związku ze zmianami w kodeksie pracy, dotyczącymi zasad wykonywania telepracy oraz sposobów zatrudniania telepracowników zrodziło się wiele wątpliwości interpretacyjnych. Choć telepracownicy zatrudniani byli zgodnie z dotychczasowymi regulacjami prawnymi, to nowe przepisy niosą dodatkowe obowiązki oraz ochronę wynikającą z tej formy zatrudnienia.

Obowiązki pracodawcy wobec telepracownika

pixabay.com

Zasady wykonywania telepracy

Kodeks pracy definiuje telepracę, jako formę pracy wykonywaną regularnie poza zakładem pracy przy użyciu środków umożliwiających komunikację elektroniczną w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zatem telepracownikiem jest pracownik, wykonujący pracę w sprecyzowanych wyżej warunkach, a także przekazujący wyniki pracy korzystając ze środków komunikacji elektronicznej.

Jako środki komunikacji elektronicznej traktowane są rozwiązania techniczne wraz z urządzeniami teleinformatycznymi i współpracującymi z nimi narzędziami programowymi, zapewniające możliwość indywidualnego porozumiewania się na odległość przy zastosowaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w tym poprzez pocztę e-mail.

Wzajemne obowiązki wynikające z ustawy

Ustawodawca definiuje szczegółowo obowiązki pracodawcy, który powinien zapewnić i dostarczyć telepracownikowi sprzęt potrzebny do wykonywania pracy, ubezpieczyć ten sprzęt i pokryć koszty instalacji oraz serwisu. Powinien także zapewnić pracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia związane z obsługa sprzętu oraz pokryć koszty użytkowania i konserwacji urządzeń.

Jednocześnie dopuszczalne jest ustalenie innego zakresu świadczeń dotyczących sprzętu. W odrębnej umowie pracodawca i pracownik mogą zawrzeć stosowne zapisy dotyczące wykorzystania i ubezpieczenia sprzętu przeznaczonego do wykonywania pracy a stanowiącego własność pracownika oraz wysokość stosownych ekwiwalentów. Mogą też indywidualnie ustalić zasady porozumiewania się oraz formy kontroli wykonywania pracy.

Gwarancje dla telepracownika

Każdy telepracownik ma ustawowo zagwarantowane prawo do traktowania go na równi z pozostałymi pracownikami. Nie może otrzymać warunków mniej korzystnych w zakresie warunków zatrudnienia, dostępu do szkoleń i awansowania od innych pracowników zatrudnionych do wykonywania takiej samej lub podobnej pracy, uwzględniając różnice wynikające z wykonywania pracy w formie telepracy. Pracodawca powinien też umożliwić telepracownikowi przebywanie na terenie zakładu pracy, korzystanie z urządzeń i pomieszczeń oraz obiektów socjalnych a także kontaktowanie się z innymi pracownikami.

Dodatkowo należy pamiętać o zakazie dyskryminacji pracownika z powodu podjęcia lub też odmowy podjęcia pracy w formie telepracy.

Kontrola telepracownika

Pracodawca może skontrolować swojego telepracownika w zakresie przewidzianym w ustawie. Pierwsza kontrola w zakresie bhp jest przeprowadzana na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Kontrola pracy wykonywanej w domu wymaga uprzedniej pisemnej zgody pracownika lub potwierdzenia zgody za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość.

Pracodawca może skontrolować sam fakt wykonywania pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, przeprowadzić inwentaryzację sprzętu, jego konserwację, naprawę, serwis i instalację. Pamiętać należy o tym, że kontrole nie mogą naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy