Odmowa udzielenia urlopu przez pracodawcę

Praca    
ocena

Co do zasady, pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, jednakże w praktyce to pracodawca ma ostatnie słowo na temat tego czy pracownik może iść na urlop w danym terminie. Istnieją jednak przypadki kiedy udzielenie urlopu pracownikowi jest obowiązkowe.

Odmowa udzielenia urlopu przez pracodawcę

photoxpress.com

Co prawda plan urlopów sporządzany jest po konsultacjach z pracownikami i jest on wiążący dla obu stron, jednakże pracodawca ma możliwość jego zmiany i cofnięcia zgody na urlop w danym terminie, jeżeli uzna że jest to uzasadnione jego szczególnymi potrzebami lub jeżeli uważa że nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. W praktyce pracownicy tak boją się o swoje posady że nie kwestionują zmian poczynionych przez pracodawcę w ich planach urlopowych. W sytuacji kiedy szczególne okoliczności uniemożliwią wykorzystanie urlopu w ciągu danego roku kalendarzowego, niewykorzystane dni wolne przechodzą na rok następny w formie urlopu zaległego i powinny być wykorzystane do 31 marca (od 2012 r. będzie to termin 30 września).

Mimo kodeksowego obowiązku udzielenia przez pracodawcę zaległego urlopu Sąd Najwyższy orzekł iż naruszenie przez pracodawcę obowiązku udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego za dany rok do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego nie uprawnia pracownika do rozpoczęcia po tym terminie urlopu bez zgody pracodawcy. Jeżeli pracownik w okresie zatrudnienia nie wykorzysta w całości lub części przysługującego mu urlopu, pracodawca w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy będzie obowiązany wypłacić pracownikowi z tego tytułu ekwiwalent pieniężny.

Kiedy pracodawca musi udzielić urlopu

Istnieją dwie sytuacje, kiedy pracodawca jest bezwzględnie związany wnioskiem pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego, są to:

- na wniosek pracownicy pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim;

- wystąpienie o urlop przez uczącego się młodocianego pracownika.

Odwołanie z urlopu

Pracodawca nie tylko ma możliwość odmówienia pracownikowi urlopu może on także odwołać go z urlopu już trwającego. Sytuacja taka ma jednak charakter wyjątkowy i może być zastosowana tylko w przypadku gdy obecność pracownika jest niezbędna ze względu na niespodziewane okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili rozpoczęcia urlopu. Jeżeli pracodawca zdecyduje się na przerwanie pracownikowi urlopu będzie musiał pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy