Po co i jak wygląda świadectwo pracy?

Praca    
ocena

W sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, zatrudniający zobowiązany jest do wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Sposób przygotowania tego dokumentu reguluje Kodeks pracy (art. 97) oraz Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Po co i jak wygląda świadectwo pracy?

photoxpress.com

W świadectwie powinny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje, dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika. Pracodawca ma obowiązek wydania tego dokumentu w ostatnim dniu pracy zatrudnionej osobie. Jeśli, z jakiegoś powodu nie będzie ona w stanie odebrać świadectwa pracy, to należy je dostarczyć byłemu pracownikowi w ciągu 7 dni od zakończenia stosunku pracy. Jest to obowiązek pracodawcy.

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

- dane osobowe pracownika (imię, nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców pracownika);

- nazwa i adres zakładu pracy, w którym pracownik był zatrudniony;

- okres zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy w czasie trwania stosunku pracy;

- zajmowane w okresie zatrudnienia stanowiska pracy;

- tryb i podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron – art. 30 § 1 pkt. 1 KP);

- liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, w tym liczba dni urlopu wypoczynkowego wystawionego na podstawie art. 1672 Kodeksu Pracy – urlop „na żądanie”;

- okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;

- okresu przebywania na urlopie wychowawczym;

- liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (dni choroby lub odosobnienia w związku z choroba zakaźną, wypadek w drodze do pracy lub z pracy, choroba przypadająca w okresie ciąży, poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów)

- liczba dni zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu Pracy, wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (opieka nad dzieckiem do lat 14);

- okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu Pracy (dotyczy sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę) stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5;

- okres odbytej w czasie zatrudnienia u pracodawcy czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;

- okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;

- wykorzystanie dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;

- należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych;

- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty (np. pobieranie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie art. 92 Kodeksu Pracy, czyli zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego);

- obowiązkowo należy umieścić informację o zajęciu wynagrodzenia przez komornika;

- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika (np. o wysokości i składnikach wynagrodzenia).

Mieliście kiedyś problem z wyegzekwowaniem świadectwa pracy? Podzielcie się swoimi doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 4 =

Polecamy