Premia uznaniowa - zasady

Praca    
ocena

Wszyscy, którzy w sposób zorganizowany i rzetelny wykonują swoją pracę, a co za tym idzie, generują zyski dla firmy, oczekują od pracodawcy dodatkowego, motywacyjnego wynagrodzenia. Ze strony pracodawcy mogą się spodziewać premii uznaniowej albo nagrody. Jak jednak są regulowane prawnie te dodatkowe dochody?

Premia uznaniowa - zasady

photoxpress.com

Nagroda

Wysokość nagrody zależy wyłącznie od pracodawcy, sam pracownik nie może żądać jej wypłaty. Nagroda jest przyznawana za szczególne osiągnięcia pracownika, jest zatem uznaniowa. Uznaniowy charakter nagrody polega na tym, że zarówno przyznanie jej pracownikowi, jak i określenie wysokości nagrody należy do zakresu swobodnego uznania zakładu pracy. (art. 105 K.p.)
Dopiero przyznanie nagrody wywołuje konkretne skutki dla pracownika pociągające za sobą możliwość dochodzenia nagrody.( zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 grudnia 1963 r. (sygn. akt II PR 846/63))

Nagroda jubileuszowa

Nagroda jubileuszowa jest przyznawana za długoletnią pracę. Niestety jest to świadczenie nieobowiązkowe, tylko pewna grupa pracowników dostaje nagrodę jubileuszową na mocy prawa. Do tej grupy należ m.in. : górnicy, bibliotekarze, pracownicy naukowi, urzędnicy państwowi itd. Wysokość wypłacanej nagrody w ich przypadku zależy od stażu pracy, ale i od rodzaju wykonywanej pracy. W zakładzie pracy powinien istnieć regulamin, który określa ilość stażu i procentową wysokość wypłacanej nagrody jubileuszowej za poszczególne jubileuszowe lata pracy.

Premia uznaniowa

Premia uznaniowa jest rodzajem wynagrodzenia, które przyznawane jest na drodze roszczeniowej, a więc pracownik może dochodzić jej wypłacenia sądownie. Jesteśmy zatem chronieni sądownie, jeśli pracodawca odmawia nam prawa do premii.
W przypadku, gdy strony w umowie o pracę uzgodniły przesłanki nabycia prawa do konkretnego składnika wynagrodzenia, to spełnienie tych przesłanek uzasadnia roszczenie pracownika o jego wypłatę. (I PKN 235/98, OSNP 15/1999, poz. 488).

Zarówno premie uznaniowe, jak i nagrody, to elementy motywujące pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy. Dobrze jest jednak znać zasady ich przyznawania w naszej firmie. Po pierwsze, żeby nie ulec rozczarowaniu, pod drugie żeby dowiedzieć się jakie działania w naszej firmie są szczególnie nagradzane oraz wg. jakich kryteriów rozdzielane są premie i nagrody.

UWAGA!

Wszystko zależy od obrotów firmy, jeśli firma osiągnęła dobre wyniki i wygenerował zysk, pracownik ma prawo żądać premii uznaniowej. Premie uznaniowe mogą być miesięczne, kwartalne i roczne. Jeśli jedna pracownik nie pracował pełny rok w firmie, a są tam przyznawane premie roczne, może żądać premii, ale jedynie tej, która należy mu się za część roku, którą przepracował.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =

Polecamy