Rodzaje urlopów przysługujących pracownikom

Praca    
ocena

Prawo do urlopu to jedno z podstawowych uprawnień przysługujących pracownikom. Oprócz najbardziej powszechnego urlopu wypoczynkowego istnieje jeszcze szereg innych urlopów, których udzielenie zależy od zaistniałych okoliczności.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależny jest od posiadanego stażu pracy i wynosi:

- 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

- 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

- zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;

- średniej szkoły zawodowej - przewidziany pro gramem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;

- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;

- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata;

- szkoły policealnej - 6 lat;

- szkoły wyższej - 8 lat.

Za czas urlopu pracownik otrzymuje prawo do wynagrodzenia, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Urlopy związane z rodzicielstwem

Kodeks pracy przewiduje kilka rodzajów urlopów dla młodych rodziców są to:

- Urlop macierzyński rozpoczynający się w dniu urodzenia dziecka i trwający:

- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

- 33 tygodnie w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

- 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

- Urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni przysługujący ojcu wychowującemu dziecko, który może zostać wykorzystany nie dłużej niż:

- do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo;

- do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

- Urlop wychowawczy związany z opieką nad dzieckiem udzielany na wniosek pracownika, który posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy u danego pracodawcy. Wymiar tego urlopu nie może przekroczyć 3 lat.

Urlop na żądanie

Każdemu pracownikowi przysługuje 4 dni urlopu rocznie, którym może swobodnie dysponować. Stanowi on część urlopu wypoczynkowego jednakże nie jest uwzględniany w planach urlopowych i w praktyce najczęściej wykorzystywany jest w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach takich jak złe samopoczucie, konieczność załatwienia sprawy urzędowej itp.

Urlop bezpłatny

Jest to urlop który nie wlicza się do czasu pracy i w trakcie jego trwania nie przysługuje pracownikowi żadne wynagrodzenie. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia takiego urlopu zależy to jedynie od jego dobrej woli, w praktyce pracownicy najczęściej proszą o urlop bezpłatny w sytuacji gdy równolegle z pracą kontynuują naukę.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =

Polecamy