Rozwiązanie umowy przez pracownika

Praca    
ocena

Nie tylko pracodawca, ale i sam pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Aby jednak wszystko odbyło się zgodnie z literą prawa musi mieć ku temu solidne powody.

Rozwiązanie umowy przez pracownika

photoxpress.com

Kodeks pracy przewiduje dwie takie sytuacje i w każdej z nich wymagane jest podanie przyczyny. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy:

- zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe [1];

- gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. 

W tym drugim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni. [2]

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z obu wskazanych wyżej przyczyn, musi nastąpić nie później niż 1 miesiąc od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. [3]

Co ważne, oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. [4]

W przypadku, gdy pracownik uzasadniając powód bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę, powołuje się na przyczynę związaną z ciężkim naruszeniem przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków, wówczas musi udowodnić, że do takiej sytuacji faktycznie doszło.

W kodeksie pracy w art. 94 wśród obowiązków pracodawcy wymieniono m.in. takie jak:

- terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia;

- przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

- wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. [5]

Jednym z powodów, dla których pracownik zdecydował się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może być np. nierówne traktowanie go przez pracodawcę. Równie dobrze pracownik może zarzucić swojemu szefowi mobbing [6], przy czym powołując się na te powody pracownik będzie zobowiązany precyzyjnie opisać i wyjaśnić na czym działania mobbingowe polegały.

Warto pamiętać o tym, że pracodawca ma prawo do odszkodowania, jeżeli okaże się, że pracownik rozwiązał umowę bez wypowiedzenia bez uzasadnionych przyczyn. [7]

 


Źródła:

[1] art. 55 par. 1 kodeksu pracy

[2] art. 55 par. 1 (1) kodeksu pracy

[3] art. 55 par. 2 w związku z art. 52 par. 2 kodeksu pracy

[4] art. 55 par. 2 kodeksu pracy

[5] art. 94 kodeksu pracy

[6]  art. 94 (3) kodeksu pracy

[7] art. 61 (1) kodeksu pracy

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =

Polecamy