Szkolenie pracowników a kultura organizacji

Praca    
ocena

Jaką rolę w szkoleniu pracowników odgrywa kultura organizacji? Rozpoznawalna dla uważnych obserwatorów, a niekiedy wymagająca znajomości relacji pomiędzy zatrudnionymi. Niezależnie od tego jak widoczne są jej aspekty - kultura organizacji, bo o niej mowa, wyróżnia każdą organizację. Sposób w jaki kultura charakteryzuje organizację może być również negatywny, dlatego rolą kierownictwa jest dbałość o właściwe jej ukształtowanie. Jednym ze sposobów na kształtowanie kultury organizacji jest szkolenie. Jak z niego korzystać by wpływać na kulturę? Poznajcie nasze propozycje.

Szkolenie pracowników a kultura organizacji

pixabay.com

Po co kształtować kulturę organizacji?

Odpowiedź jest prosta, niewłaściwie ukształtowana kultura organizacji może zagrażać konkurencyjności firmy. Dla zilustrowania tego posłużmy się przykładem. Brak troski o kształtowanie kultury organizacji sprawił, że za sprawą kilku pracowników w pewnej firmie nasiliła się rywalizacja. Pracownicy nie współpracowali ze sobą, nie komunikowali się i nie wymieniali informacjami, powstawały konflikty. Z obawy o utratę zatrudnienia zaczęto tworzyć pomówienia i donosić na siebie nawzajem do kierownictwa. Kadra zarządzająca aby zapanować nad podwładnymi zaczęła ich ściśle nadzorować i kontrolować, co jeszcze pogłębiło problem. W rezultacie zaniedbywano obowiązki, spadła wydajność pracy, firma stanęła w obliczu upadku. Przykład ten pokazuje, jak istotne jest kształtowanie kultury organizacji.

Jak wpływać na kształt kultury organizacji?

Sposobów jest wiele, jedne są bardziej znane, inne mniej. Pożądaną kulturę organizacji można tworzy już na etapie rekrutacji i selekcji, kiedy to spośród kandydatów do pracy wyłaniani są Ci, którzy pod względem cech charakterologicznych i postaw najbardziej „pasują” do organizacji. Istotnym sposobem wpływania na kształt kultury organizacji jest wybór systemu motywacyjnego. Aby zachowanie pracowników było odzwierciedleniem norm i wartości organizacji, należy przewidzieć nagradzanie oraz karanie określonych działań. I tak jeżeli wartością dla firmy jest praca zespołowa, lojalność i przywiązanie do firmy to należy nagradzać raczej zespoły niż pojedynczych pracowników, preferować długoterminowe zatrudnianie i troszczyć się o zatrudnionych. Karane powinny być tymczasem przejawy rywalizacji, nieżyczliwości i nietolerancji wobec współpracowników. Podobne rezultaty można uzyskać uwzględniając wymienione kryteria podczas oceny okresowej zatrudnionych i przyznawania wynagrodzeń.

Jaką rolę w kształtowaniu kultury organizacji spełniają szkolenia?

Znaczenie szkoleń w tym zakresie jest bardzo istotne, gdyż pozwalają one poznać i zrozumieć wartości wyznawane w organizacji. Poprzez szkolenia można nie tylko zdobyć informacje, ale również nabyć umiejętności np. właściwej obsługi klienta. Szkoleni pracownicy są zapoznawani z misją i celami organizacji, obowiązującymi zasadami, zwyczajami, normami etycznymi. To dzięki szkoleniom następuje również włączenie do zespołu pracowniczego i umożliwienie nawiązania relacji. Jak zostało pokazane rola szkoleń  w przyswajaniu kultury organizacji jest ogromna.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =

Polecamy