Urlop bezpłatny

Praca    
ocena

Urlop bezpłatny jest przerwą w wykonywaniu pracy, udzieloną pracownikowi na jego wniosek złożony w formie pisemnej. Żadne przepisy nie określają możliwej długości trwania takiego urlopu, a jego otrzymanie jest uznaniowe i jest zazwyczaj indywidualną kwestią ustalaną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Urlop bezpłatny

photoxpress.com

Przepisy Kodeksu pracy przewidują dwa rodzaje urlopu bezpłatnego:

- urlop udzielony przez pracodawcę na dowolny cel;

- urlop udzielony przez pracodawcę w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Co istotne, pracodawca nie może zmusić pracownika do pójścia na bezpłatny urlop, ponadto nie ma możliwości rozwiązania stosunku pracy przez wypowiedzenie z pracownikiem przebywającym na takim urlopie.  Odwołanie pracownika z urlopu bezpłatnego może nastąpić wyłącznie na podstawie wyrażonej przez niego zgody, chyba że w decyzji o udzieleniu urlopu pracodawca zastrzeże sobie możliwość odwołania z urlopu i wystąpią ważne przyczyny uzasadniające odwołanie pracownika z urlopu.

Co do zasady udzielenie bezpłatnego urlopu jest indywidualną decyzją pracodawcy istnieją jednak sytuacje szczególne kiedy udzielenie takiego urlopu jest obowiązkowe, dzieje się tak m.in. w sytuacji gdy:

- pracownik wystąpi o urlop wychowawczy, a spełnia ku temu warunki określone odpowiednimi przepisami;

- pracownik młodociany uczęszczający do szkoły zwróci się o udzielenie mu urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych.

Ponadto pracodawca musi udzielić urlopu bezpłatnego pracownikowi wybranemu do pełnienia funkcji związkowej, gdy organizacja związkowa wystąpi do niego z takim wnioskiem.

Uprawnienia pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego

W praktyce urlop bezpłatny jest wykorzystywany przez pracowników w sytuacjach, kiedy poza zawodowe okoliczności życiowe nie pozwalają w danym okresie czasu na wykonywanie pracy, takie okoliczności to najczęściej okres przygotowań do egzaminów, konieczność podbudowania zdrowia czy sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Pamiętać należy, iż w trakcie urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługują uprawnienia pracownicze i socjalne takie jak: prawo do wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego czy też zasiłku chorobowego. Ponadto okres ten nie wlicza się do stażu pracy chyba że urlop jest udzielony w celu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy, a pomiędzy pracodawcami zostanie zawarte stosowne porozumienie.

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy