Urlop ojcowski

Praca    
ocena

Kodeks pracy przewiduje kilka typów urlopów związanych z rodzicielstwem, korzystają z nich - co oczywiste - głównie kobiety. Jednakże od niedawna również mężczyźni otrzymali możliwość skorzystania z dni wolnych od pracy w związku z nowo narodzonym dzieckiem.

Urlop ojcowski

pixabay.com

Od 1 stycznia 2010 r. pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 1 tygodnia, od 1 stycznia 2012 r. - 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Urlop ojcowski przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki dziecka. Urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński. Oprócz urlopu ojcowskiego w niektórych przypadkach ojcu dziecka przysługiwać może także urlop macierzyński. Jest to możliwe w sytuacji gdy  po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego matka dziecka zrezygnuje z pozostałej części tego urlopu na rzecz ojca dziecka. Tak więc warunkiem skorzystania z urlopu macierzyńskiego przez ojca jest posiadanie prawa do tego urlopu przez matkę dziecka.

Zasiłek opiekuńczy

Pracownikowi - ojcu przysługuje ponadto zasiłek opiekuńczy w wymiarze 8 tygodni, w okresie korzystania przez pracownicę z urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie i jej pobytu w szpitalu. Zasiłek ten przysługuje z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowonarodzonym dzieckiem, którego matka jest hospitalizowana w trakcie urlopu macierzyńskiego.

Urlop wychowawczy

Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu pracy urlop wychowawczy przysługuje z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracownikowi pozostającemu w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy, przy czym do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego maksymalnie na 3 lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Z powyższego wynika iż urlop wychowawczy może być wykorzystany zarówno przez matkę jak i ojca dziecka.

Przepisy kodeksu pracy regulują również sytuację równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez obydwojga rodziców. Zgodnie z art. 186§3 K.p rodzice lub opiekunowie dziecka, jeżeli spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego  mogą jednocześnie z niego korzystać, ale przez okres nie przekraczający 3 miesięcy. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko lat czterech, a w przypadku dziecka specjalnej troski - do osiemnastego roku życia.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Wypowiadajcie się w komentarzach.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =

Polecamy