Wynagrodzenie za umowę o dzieło

Praca    
ocena

Umowa o dzieło jest obecnie bardzo chętnie wykorzystywaną cywilnoprawną formą zatrudnienia. Zainteresowane zawarciem tego typu umowy będą osoby, dla których istotny jest elastyczny czas pracy. Umowa o dzieło jest także korzystna pod względem finansowym, gdyż relatywnie mniejsza część wynagrodzenia jest odprowadzana na składki ubezpieczeniowe.

Wynagrodzenie za umowę o dzieło

photoxpress.com

Umowa o dzieło jest niezwykle korzystna dla grup ubezpieczonych z tytułu innego niż stosunek pracy (przykładowo będąc członkiem rodziny ubezpieczonego lub podlegając ubezpieczeniu na uczelni), takich jak studenci. Jaka jest specyfika umowy o dzieło i na jakich zasadach są na jej podstawie przyznawane wynagrodzenia? Przedstawiamy kluczowe kwestie.

Co wyróżnia umowę o dzieło?

Umowa o dzieło nie podlega regulacjom zawartym w kodeksie pracy, lecz podobnie jak umowa zlecenie jest regulowana w kodeksie cywilnym. Umowa o dzieło istotnie różni się jednak od często utożsamianej z nią, umowy zlecenia, dlatego ustawodawca poświęcił im odmienne regulacje z działów księgi trzeciej kodeksu cywilnego. Umowa o dzieło jest umową zakładającą osiągnięcie konkretnego efektu, co nie jest wymagane w przypadku umowy zlecenia, będącej umową należytych starań.

Od umowy o pracę - umowę o dzieło odróżnia brak konieczności osobistego wykonywania powierzonych zadań i brak nadzoru kierownictwa nad tymi czynnościami, przy założeniu pełnej odpowiedzialności przyjmującego zamówienie za dzieło i dotrzymanie terminu. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje, gdy do wykonania dzieła konieczne są indywidualne kwalifikacje lub przymioty przyjmującego zamówienie (np. namalowanie obrazu). Wówczas umowa musi być wykonana osobiście.

Wynagradzanie w umowie o dzieło

Ze względu na to, że umowa o dzieło nie podlega regulacjom kodeksu pracy, zatrudnionym na jej podstawie nie przysługuje wynagrodzenie za nadgodziny. Umowa o dzieło nie przewiduje również możliwości przyznania pracownikowi urlopu. Zasadniczą różnicą pomiędzy umową o dzieło i umową zlecenia jest kwestia wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest bowiem zawsze umową odpłatną, natomiast w przypadku umowy zlecenia dopuszczalna jest jej nieodpłatność.

Wynagrodzenie za wykonanie określonego dzieła może być określone kwotowo lub można wskazać podstawy do jego ustalenia w oparciu o stosowny kosztorys. Można zatem wynagradzać ryczałtowo. Jeżeli umowa nie określa wynagrodzenia lub podstaw do jego ustalenia, wówczas przyjmuje się, że chodzi o zwykłe wynagrodzenie tego rodzaju za dzieło. Istotne jest, że w przypadku umowy o dzieło termin przedawnienia roszczeń z jej tytułu wynosi dwa lata. Poza zapłatą wynagrodzenia zamawiający zobowiązany jest do współpracy z przyjmującym zamówienie w zakresie niezbędnym do należytego i terminowego wykonania umowy.

Czy informacje zawarte w artykule okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Polecamy