Zasady wydawania świadectwa pracy

Praca    
ocena

Art.97 § 1 Kodeksu pracy stanowi iż, na skutek rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Świadectwo takie jest istotnym dokumentem pracowniczym, w którym zawarte są wszystkie najważniejsze informacje na temat przebiegu zatrudnienia u danego pracodawcy, w niektórych przypadkach spełnia ono ponadto rolę referencji.

Zasady wydawania świadectwa pracy

pixabay.com

W § 2 artykułu 97 wymienione zostały elementy, które obowiązkowo powinny znaleźć się w świadectwie pracy, należą do nich następujące informacje dotyczące:

- okresu i rodzaju wykonywanej pracy,

- zajmowanych stanowisk,

- trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,

- inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego,

- wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Rozporządzenie MPiPS

Z kolei rozporządzenie MPiPS dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy doprecyzowuje, iż w treści świadectwa pracy powinny znaleźć się także informacje konieczne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, na temat:

- wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,

- podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,

- urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,

- należności ze stosunku pracy - uznanych i niezaspokojonych - przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku, z powodu braku środków finansowych,

- okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,

- wykorzystanego urlopu wychowawczego,

- liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,

- wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 kodeksu pracy,

- okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36[1] § 1 kodeksu pracy,

- okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,

- okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,

- okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych - przy ustalaniu prawa - do emerytury lub renty,

- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

Nowelizacja przepisów dotyczących świadectw pracy

W marcu 2011r. nowymi przepisami zmieniono kilka zasad wydawania świadectw pracy m.in. poprzez wprowadzenie tzw. zbiorczego świadectwa pracy. Obecnie w przypadku gdy pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi zbiorcze świadectwo pracy. Jego zakresem powinny być objęte zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wskazanych umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, ustalając ten termin od zawarcia pierwszej z nich. We wcześniejszym stanie prawnym pracodawca miał obowiązek wydania świadectwa przy każdym wygaśnięciu stosunku pracy.

Jeżeli pracownik sobie tego zażyczy pracodawca może zawrzeć w świadectwie pracy informacje o wysokości wynagrodzenia, a także odbytych szkoleniach. Warto świadectwo pracy przygotowywać uważnie gdyż jego niezgodność z prawdą może zakończyć się w sądzie pracy.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =

Polecamy