Zasady wyliczania urlopów pracownikom

Praca    
ocena

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę ma prawo do corocznego nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy tylko i wyłącznie od stażu pracy. Takiego prawa nie mają jednak osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Zasady wyliczania urlopów pracownikom

sxc.hu

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi albo 20 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat albo 26 dni jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. [1]

Aby ustalić ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi w danym roku, konieczne jest zliczenie całkowitego okresu jego zatrudnienia. Pod uwagę bierze się tu nie tylko staż pracy u obecnego pracodawcy, ale także okresy poprzedniego zatrudnienia u innych pracodawców. Nie ma tu znaczenia, czy między tymi okresami była jakakolwiek przerwa oraz w jaki sposób nastąpiło ustanie stosunku pracy. [2]

Okres nauki wlicza się do stażu pracy

Ponadto do rzeczywistego stażu pracy wlicza się także okres pobierania nauki przez pracownika. Z tym że jego wymiar ustalany jest w zależności od zaliczonych szczebli edukacji. Kodeks pracy precyzuje to w ten sposób:

- za ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

- za ukończenie średniej szkoły zawodowej w staż pracy wlicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

- za ukończenie średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

- za ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

- za ukończenie szkoły policealnej - 6 lat,

- za ukończenie szkoły wyższej - 8 lat.

Okresy nauki nie podlegają sumowaniu. [3] 8 lat jest więc maksymalną liczbą lat nauki, wliczaną do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do nabycia wyższego wymiaru urlopu.

W przypadku, gdy pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, to do okresu pracy wlicza się albo okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Wybierana jest zawsze opcja korzystniejsza dla pracownika.  [4]

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo. [5] Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Jednak jedna część wypoczynku nie może być krótsza niż 14 dni kalendarzowych.[6]

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w życiu, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, otrzymuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. [7]

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma także prawo do urlopu, którego wymiar ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. [8]

 

 

Źródła:

[1] art. 154 par. 1 kodeksu pracy

[2] art. 154 (1) par. 1 kodeksu pracy

[3] art. 155 par. 1 kodeksu pracy

[4] art. 155 par. 2 kodeksu pracy

[5] art. 161 kodeksu pracy

[6] art. 162 kodeksu pracy

[7] art. 153 kodeksu pracy

[8] art. 154 par. 1 kodeksu pracy

Czy informacje zawarte w tekście okazały się pomocne? Zapraszam do komentowania.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 2 =

Polecamy