Znaczenie interesariuszy dla przedsiębiorstwa

Praca    
ocena

Interesariusze to wszystkie osoby, organizacje i instytucje, zainteresowane tym jak działa firma. Zainteresowanie to ściśle łączy się z interesami tych podmiotów, które z kolei są związane z funkcjonowaniem organizacji i osiąganymi przez nią wynikami. Jaką rolę odgrywają interesariusze w funkcjonowaniu współczesnych organizacji?

Znaczenie interesariuszy dla przedsiębiorstwa

photoxpress.com

Przesłanki włączania interesariuszy w procesy decyzyjne organizacji. Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach niepewności, w których trudno jest przewidzieć jakie wystąpią przyszłe tendencje i trendy. Ma to związek z rozwojem techniki i technologii, postępującym procesem globalizacji, nasiloną konkurencją, powodującymi łącznie wzrost złożoności warunków funkcjonowania.

Kluczowym aspektem jest zapewnienie kompleksowego rozwoju organizacji. Aby móc urzeczywistnić wizję permanentnego rozwoju przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego działania, konieczne jest włączanie w zarządzanie przedsiębiorstwem wszystkich podmiotów i organizacji związanych z firmą.

Postulat angażowania interesariuszy w procesy podejmowania decyzji znajduje dziś zastosowanie w wielu organizacjach, które z powodzeniem wykorzystują pomysły i sugestie interesariuszy podczas organizowania działań, kreowania nowych rozwiązań produktowych oraz  usprawniania procesów. Swoistą „otwartość” na interesariuszy wyróżnia coraz częściej wykorzystywana metoda tworzenia innowacji określana jako open market innovation.

Koncepcja interesariuszy jako podejście do efektywnego realizowania zadań. Podejście interesariuszy obok podejścia prakseologicznego i modelu konkurencyjnych wartości  są wykorzystywane do oceny sprawności. Pierwsze z podejść określane także jako celowościowe za działanie efektywne w ujęciu syntetycznym uważa działanie skuteczne, ekonomiczne, korzystne (kryteria zasadnicze) oraz cechujące się racjonalnością, prostotą, dokładnością i udatnością (kryteria pomocnicze).

Z kolei podejście ostatnie definiowane jako wielokryterialne, utrzymuje, że nie jest możliwe wskazanie uniwersalnych kryteriów sprawności, dobiera się je w zależności od rodzaju struktury organizacyjnej i sposobu realizacji celów. Podejście interesariuszy, jako aktualnie najchętniej wykorzystywane zakłada, że firma dążąca do sprawności działań powinna zapewniać realizację następujących oczekiwań poszczególnych interesariuszy:

- Właściciele - wzrost wartości firmy;

- Pracownicy - korzystne warunki pracy, sprawiedliwe wynagrodzenie;

- Klienci - odpowiednia jakość produktów, korzystna cena;

- Dostawcy - długotrwała współpraca, korzystne warunki umowy;

- Banki - terminowa spłata kredytów;

- Społeczeństwo - tworzenie miejsc pracy;

- Państwo - płacenie podatków, przestrzeganie przepisów prawnych.

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 3 =

Polecamy