Praca   (499 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

0     3921     Ewelina Paździora

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z...

Jak napisać skargę do PIP?

Jak napisać skargę do PIP?

Joanna Kurylonek

0     768

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Emilia Klima

0     837

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Ewelina Paździora

0     813

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Katarzyna Aleksandrzak

0     1535

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Ewelina Paździora

0     2254

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1256     Ewelina Paździora

Podróż służbowa jest wykonaniem przez pracownika polecenia służbowego pracodawcy. Pracownik pieniądze na odbycie podróży służbowej może otrzymać ryczałtem lub żądać zwrotu dodatkowo...

Uprawnienia inspektora PIP

Uprawnienia inspektora PIP

Ewelina Paździora

0     841

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Ewelina Paździora

0     704

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Ewelina Paździora

0     876

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Ewelina Paździora

0     3921

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Ewelina Paździora

0     936

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Ewelina Paździora

0     825

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

0     1253       Ewelina Paździora


Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

0     1504       Ewelina Paździora


Wypadek przy pracy - definicja

Wypadek przy pracy - definicja

0     841       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

0     1056       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

0     702       Ewelina Paździora


Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

0     683       Ewelina Paździora


Co powinna zawierać skarga do PIP?

Co powinna zawierać skarga do PIP?

0     1192       Ewelina Paździora


Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

0     1998       Ewelina Paździora


Delegacja zagraniczna - zasady

Delegacja zagraniczna - zasady

0     932       Ewelina Paździora


Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1256       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     strona 17 z 23 

Ostatnie dyskusje


Jakis namiar na prace jako mechanical engineer ?? Swiezo po politechnice wroclawskiej
~Robert60000@op.pl / 2018-04-15 01:53:06

Tłumacz zarabia tyle ile klient jest skłonny zapłacić. Jeśli wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne o bardzo dużym stopniu trudności to stawka może być bardzo godziwa, bo konkurencja na rynku jest niewielka. W przeciwnym wypadku ciężko jest wyżyć z tłumaczeń, bo stawki są głodowe
~traduzioni.pl / 2018-03-23 19:47:48

Witam serdecznie! Czy ktoś z Was orientuje się ile zostanie na życie rodzinie z 3 dzieci (5, 4 i rokczek). Przy zarobkach około 70000 brutto dolarów na miesiąc? Region Mississauga Toronto. Da radę z tego wyżyć?
~Marzena / 2017-10-07 13:12:32

Nie jest- pojechać i zarabiać 810 Reali?
~rash / 2017-09-21 22:14:42

Jestem emerytem ze stażem 45 lat w swojej dziedzinie, z doktoratem, wieloletnia praca naukową i dydaktyczną, dyrektorowaniem działowi rozwoju i wdrożeń w dużej firmie działalnością w europejskich instytucjach normalizacyjnych. Oceniam (w Brukseli) projekty europejskie no i od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą. Przy stawce godzinowej 45zł działalność biegłego traktuję trochę jako rozrywkę ( pisma procesowe radców prawnych) a trochę jako działalność społeczną na rzecz podnoszenia standardów w branży. Gdy jadę 350 km na przesłuchanie do Warszawy to sąd łaskawie płaci mi za jedną godzinę spędzoną na sali sadowej (45zł) chociaż na taką wycieczkę tracę cały dzień.
~Shankar / 2017-08-21 09:33:30

Detektyw w USA zarabia 87 tysi rocznie.
~realista / 2017-06-29 20:44:15