Praca   (499 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

0     3864     Ewelina Paździora

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z...

Jak napisać skargę do PIP?

Jak napisać skargę do PIP?

Joanna Kurylonek

0     748

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Emilia Klima

0     818

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Ewelina Paździora

0     806

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Katarzyna Aleksandrzak

0     1475

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Ewelina Paździora

0     2228

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1218     Ewelina Paździora

Podróż służbowa jest wykonaniem przez pracownika polecenia służbowego pracodawcy. Pracownik pieniądze na odbycie podróży służbowej może otrzymać ryczałtem lub żądać zwrotu dodatkowo...

Uprawnienia inspektora PIP

Uprawnienia inspektora PIP

Ewelina Paździora

0     828

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Ewelina Paździora

0     687

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Ewelina Paździora

0     858

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Ewelina Paździora

0     3862

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Ewelina Paździora

0     916

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Ewelina Paździora

0     813

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

0     1217       Ewelina Paździora


Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

0     1475       Ewelina Paździora


Wypadek przy pracy - definicja

Wypadek przy pracy - definicja

0     826       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

0     1029       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

0     690       Ewelina Paździora


Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

0     668       Ewelina Paździora


Co powinna zawierać skarga do PIP?

Co powinna zawierać skarga do PIP?

0     1177       Ewelina Paździora


Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

0     1891       Ewelina Paździora


Delegacja zagraniczna - zasady

Delegacja zagraniczna - zasady

0     915       Ewelina Paździora


Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1217       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     strona 17 z 23 

Ostatnie dyskusje


Jakis namiar na prace jako mechanical engineer ?? Swiezo po politechnice wroclawskiej
~Robert60000@op.pl / 2018-04-15 01:53:06

Tłumacz zarabia tyle ile klient jest skłonny zapłacić. Jeśli wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne o bardzo dużym stopniu trudności to stawka może być bardzo godziwa, bo konkurencja na rynku jest niewielka. W przeciwnym wypadku ciężko jest wyżyć z tłumaczeń, bo stawki są głodowe
~traduzioni.pl / 2018-03-23 19:47:48

Witam serdecznie! Czy ktoś z Was orientuje się ile zostanie na życie rodzinie z 3 dzieci (5, 4 i rokczek). Przy zarobkach około 70000 brutto dolarów na miesiąc? Region Mississauga Toronto. Da radę z tego wyżyć?
~Marzena / 2017-10-07 13:12:32

Nie jest- pojechać i zarabiać 810 Reali?
~rash / 2017-09-21 22:14:42

Jestem emerytem ze stażem 45 lat w swojej dziedzinie, z doktoratem, wieloletnia praca naukową i dydaktyczną, dyrektorowaniem działowi rozwoju i wdrożeń w dużej firmie działalnością w europejskich instytucjach normalizacyjnych. Oceniam (w Brukseli) projekty europejskie no i od 1990 roku prowadzę działalność gospodarczą. Przy stawce godzinowej 45zł działalność biegłego traktuję trochę jako rozrywkę ( pisma procesowe radców prawnych) a trochę jako działalność społeczną na rzecz podnoszenia standardów w branży. Gdy jadę 350 km na przesłuchanie do Warszawy to sąd łaskawie płaci mi za jedną godzinę spędzoną na sali sadowej (45zł) chociaż na taką wycieczkę tracę cały dzień.
~Shankar / 2017-08-21 09:33:30

Detektyw w USA zarabia 87 tysi rocznie.
~realista / 2017-06-29 20:44:15