Praca   (499 porad)

Najnowsze    |    Losowe    |    Najczęściej komentowane
Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

0     4365     Ewelina Paździora

Szkolenie pracowników może być finansowane z różnych źródeł. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom możliwość doskonalenia zawodowego i dalszej edukacji. Jest to jeden z...

Jak napisać skargę do PIP?

Jak napisać skargę do PIP?

Joanna Kurylonek

0     900

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Jak zostać ratownikiem wodnym?

Emilia Klima

0     960

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Jakie prawa ma pracownik w Unii Europejskiej?

Ewelina Paździora

0     979

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Fundraiser - kto to, na czym polega praca?

Katarzyna Aleksandrzak

0     1958

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Jakie kary grożą za zatrudnianie na czarno?

Ewelina Paździora

0     2427

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1445     Ewelina Paździora

Podróż służbowa jest wykonaniem przez pracownika polecenia służbowego pracodawcy. Pracownik pieniądze na odbycie podróży służbowej może otrzymać ryczałtem lub żądać zwrotu dodatkowo...

Uprawnienia inspektora PIP

Uprawnienia inspektora PIP

Ewelina Paździora

0     970

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Jak dostać pracę w komisji wyborczej?

Ewelina Paździora

0     829

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Zmiany w ustawie o PIP - 2011 r.

Ewelina Paździora

0     1015

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Szkolenia pracowników - kto płaci, przepisy

Ewelina Paździora

0     4365

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Przerwa w pracy dla matki karmiącej

Ewelina Paździora

0     1103

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Przerwy w pracy dla osób niepełnosprawnych

Ewelina Paździora

0     984

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

Kto ściga wykroczenia przeciwko prawom pracownika?

0     1413       Ewelina Paździora


Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

Czy pracodawca może odmówić przyjęcia mandatu od PIP?

0     1817       Ewelina Paździora


Wypadek przy pracy - definicja

Wypadek przy pracy - definicja

0     950       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy - prawo pracy

0     1253       Ewelina Paździora


Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy

0     819       Ewelina Paździora


Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

Zadania i obowiązki Państwowej Inspekcji Pracy

0     889       Ewelina Paździora


Co powinna zawierać skarga do PIP?

Co powinna zawierać skarga do PIP?

0     1365       Ewelina Paździora


Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

Skarga do PIP - kto może złożyć, jak napisać?

0     2415       Ewelina Paździora


Delegacja zagraniczna - zasady

Delegacja zagraniczna - zasady

0     1109       Ewelina Paździora


Ile wynosi dieta za podróż służbową?

Ile wynosi dieta za podróż służbową?

0     1445       Ewelina Paździora


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23     strona 17 z 23 

Ostatnie dyskusje


Ktoś pisał żeby opinie robić społecznie hahhaha. Żarty? To jest przekazana wiedza, czas, odpowiedzialność. Jezeki ktoś chce uprawiać wolontariat zawodowo to powodzenia.
~Ja / 2019-04-05 17:27:30

Całkiem niezła,ale nie wspomnieliście o zarobków w refineriach ropy naftowej to jest chyba najlepiej płatna praca w Brazylii 60000zł,radny 90000zł to są najlepiej płatne prace w Brazylii.
~avol / 2019-01-19 21:46:28

Ile może zarabiać księgowy w Izbie Skarbowej ?
~Adam / 2018-11-20 17:35:59

Jakis namiar na prace jako mechanical engineer ?? Swiezo po politechnice wroclawskiej
~Robert60000@op.pl / 2018-04-15 01:53:06

Tłumacz zarabia tyle ile klient jest skłonny zapłacić. Jeśli wykonuje się tłumaczenia specjalistyczne o bardzo dużym stopniu trudności to stawka może być bardzo godziwa, bo konkurencja na rynku jest niewielka. W przeciwnym wypadku ciężko jest wyżyć z tłumaczeń, bo stawki są głodowe
~traduzioni.pl / 2018-03-23 19:47:48

Witam serdecznie! Czy ktoś z Was orientuje się ile zostanie na życie rodzinie z 3 dzieci (5, 4 i rokczek). Przy zarobkach około 70000 brutto dolarów na miesiąc? Region Mississauga Toronto. Da radę z tego wyżyć?
~Marzena / 2017-10-07 13:12:32