Budynek gospodarczy - definicja, przepisy budowlane

Prawo    
ocena

Budynek gospodarczy to najczęściej obiekt budowlany o stosunkowo niewielkiej powierzchni służący do celów gospodarczych – przechowywania narzędzi ogrodowych, kosiarki, magazynowania różnych sezonowych sprzętów, niekiedy roweru, narzędzi, drewna do kominka itp. Planując posadowienie na działce budynku gospodarczego, należy wziąć pod uwagę fakt, że w zależności od powierzchni budynku gospodarczego jego wybudowanie może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę w starostwie powiatowym.

Budynek gospodarczy - definicja, przepisy budowlane

sxc.hu

Zgodnie z zasadami prawa budowlanego – każdy, kto wykaże prawo do dysponowania nieruchomością gruntową na cele budowlane, ma prawo zabudowania nieruchomości gruntowej. Jednakże prawo to jest ograniczone warunkami zabudowy oraz formalnościami, jakie należy spełnić przed rozpoczęciem prac budowlanych.1

Budynkiem (także gospodarczym) jest taki obiekt budowlany, który:
- jest trwale związany z gruntem
- wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian)
- posiada dach i fundamenty

Według przepisu rozporządzenia budynek gospodarczy jest przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu służącego do obsługi innego budynku mieszkalnego (także: zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, rekreacji indywidualnej), a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej – również do przechowywania środków i sprzętu do produkcji rolnej.2

Budowa budynku gospodarczego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, jeżeli właściciel działki chce wybudować parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m – dotyczy to budynków gospodarczych, które są obiektami gospodarczymi związanymi z produkcją rolną i uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej.3

Zwolnione od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę są wolno stojące budynki parterowe (o przeznaczeniu gospodarczym) o powierzchni zabudowy do 25 m2. Łączna liczba takich budynków gospodarczych na działce nie może przekraczać 2 obiektów na każde 500 m2 działki.4 Budynki gospodarcze spełniające powyższe warunki nie wymagają pozwolenia na budowę – wystarczy dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania takiego obiektu na działce. Zgłoszenia należy dokonać we właściwym urzędzie powiatowym.

W treści zgłoszenia powinny znaleźć się następujące informacje:
- zakres i sposób wykonywania robót budowlanych
- termin ich rozpoczęcia
- do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie korzystania z nieruchomości na cele budowlane oraz
- szkice i rysunki budynku gospodarczego
- dokumenty wskazane przez właściwy organ, jeżeli ten ich zażąda (np. plan zagospodarowania działki itp.)

Zgłoszenia należy dokonać odpowiednio wcześniej, gdyż do wykonywania robót budowlanych można przystąpić po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli właściwy organ w tym czasie nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu.5

Oprócz wskazanych wyżej formalności należy dokładnie zaznaczyć na mapce działki usytuowanie budynku gospodarczego tak, by było ono zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie powyższe reguluje zasady, jakimi należy się kierować przy sytuowaniu budynków na działce pod względem minimalnych odległości, jakie należy zachować od granicy działki czy innych istniejących na działce budynków.

Budynek gospodarczy powinien być położony:

- w takim miejscu, by nie zasłaniał światła słonecznego i nie przesłaniał okien budynków mieszkalnych znajdujących się w jego sąsiedztwie
- ściana budynku gospodarczego, w której znajduje się okno lub drzwi, nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki
- ściana budynku gospodarczego pozbawiona okien i drzwi powinna znajdować się w odległości minimum 3 metry od granicy działki
- możliwe jest zmniejszenie tych odległości, jeżeli zezwala na to plan zagospodarowania przestrzennego (wówczas ściana bez drzwi i okien może znajdować się w okolicy 1,5 m od granicy działki) lub
- jest to rzeczywiście niewielki budynek gospodarczy (długość tego budynku jest mniejsza niż 5,5 m, a wysokość mniejsza niż 3 m), wówczas ściana bez otworów okiennych lub drzwiowych może zostać posadowiona bezpośrednio przy granicy działki  lub w odległości 1,5 m od granicy
- w stosunku do budynku mieszkalnego, który znajduje się na sąsiedniej działce – nasz budynek gospodarczy możemy usytuować w odległości nie mniejszej niż 8 m od budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce – odległość ta dotyczy ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi

Budynek gospodarczy to nie tylko powyżej opisane małe budynki, które można zbudować na działce po dokonaniu zgłoszenia zamiaru jego budowy. Możliwe jest wybudowanie znacznie większego budynku gospodarczego, połączonego z garażem czy warsztatem, mającego piętro i użytkowe poddasze. Jednakże w takim wypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i zakup projektu takiego budynku gospodarczego, wykonanego przez architekta.

Generuje to znacznie większe koszty i wymaga posiadania dużej działki, na której będzie możliwe zachowanie wskazanych w rozporządzeniu minimalnych odległości ścian budynku gospodarczego od granicy działki i istniejących budynków mieszkalnych.

Jakie są Wasze doświadczenia ze stawianiem budynków gospodarczych? Podzielcie się komentarzami!

1. Art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. § 3 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
3. Art. 29 ust. 1 pkt. 1 lit. a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
4. Art. 29 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
5. Art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
4.20
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 5 =

czyli jak postawie budynek dla koz gospodarczy do 35 metrow to wszystko bedzie w porzadku?

~ rrrrrrr / 2016-03-13 06:58:01
oceń komentarz: (2) (3)