Co grozi za molestowanie seksualne?

Prawo    
ocena
Za molestowanie seksualne grożą wysokie kary, nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Pod pojęciem molestowania seksualnego kryją się zachowania seksualne, które odbywają się przy braku akceptacji drugiej osoby, naruszają jej godność i są sprzeczne z normami życia społecznego. Molestowanie seksualne jest ciężkim przestępstwem zagrożonym karą więzienia.

Definicja molestowania seksualnego w kodeksie pracy

Definicję molestowania prezentuje kodeks pracy (ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r.): „(...) każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy”.

Molestowanie w miejscu pracy

Przestrzenią, w której może dojść do molestowania seksualnego, jest miejsce pracy. Pracodawca odpowiada wówczas za naruszenie obowiązku poszanowania godności oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 11. kodeksu pracy), a także za niezapewnienie bezpiecznego środowiska pracy (art. 15 kodeksu pracy).

Molestowanie seksualne a kodeks karny

Przepisy dotyczące molestowania seksualnego mieszczą się w rozdziale XXV kodeksu karnego pt. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Zależnie od rodzaju przestępstwa (pojęcie molestowania seksualnego jest dość szerokie i obejmuje różne formy przestępstwa) sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do 15 lat.

Kara za gwałt

Gwałt, czyli doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przy użyciu przemocy, groźby lub podstępu, jest zagrożony karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności (art. 197 kodeksu karnego). Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku gwałtu wobec osoby małoletniej lub członka rodziny kodeks przewiduje także minimalny wymiar kary – nie krótszy niż 3 lata pozbawienia wolności. Okres ten wydłuża się do 5 lat, gdy do gwałtu doszło ze szczególnym okrucieństwem.

Wśród przestępstw zbiorczo określonych molestowaniem seksualnym, możemy wyróżnić także m.in.:
1. nadużycie stosunku zależności (np. w miejscu pracy) w celu doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego lub wykonania innej czynności seksualnej - kara do 3 lat pozbawienia wolności;
2. wykorzystanie bezradności innej osoby wynikające z upośledzenia umysłowego itp. do wykorzystania jej do obcowania płciowego – kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Koniecznie należy mieć świadomość, iż ściganie przestępstw związanych z molestowaniem seksualnym następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej. Przed molestowaniem seksualnym (także w miejscu pracy) można i trzeba się bronić.

Czy zetknąłeś się kiedyś z tym problemem? Czy uważasz, że kary za molestowanie seksualne są wystarczająco wysokie?

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 3 =