Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prawo    
ocena

Złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa ma nie tyle znaczenie jako przestępstwo, co jako mechanizm nieuczciwej konkurencji narażający przedsiębiorstwo na ogromne straty finansowe. W porównaniu nawet do kary pozbawienia wolności, które za złamanie tajemnicy nie jest zbyt wysoka, odszkodowanie mogące sięgać nawet 1.000 000 zł zasądzone na rzecz poszkodowane przedsiębiorcy wydaje się znacznie bardziej dolegliwą karą. Na szczęście w przypadku pracowników, których regulacje te najczęściej dotyczą odszkodowanie nie sięga tak astronomicznych sum. Co jednak grozi za złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa? Czym różnią się poszczególne regulacje?

Co grozi za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa?

photoxpress.com

Złamanie (czy raczej ujawnienie i rozpowszechnienie) tajemnicy przedsiębiorstwa jest przede wszystkim czynem z zakresu nieuczciwej konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu tych przepisów wszelkie:
- nieujawnione publicznie informacje o charakterze technicznym
- informacje technologiczne
- informacje organizacyjne przedsiębiorstwa
- informacje posiadające wartość gospodarczą (która została przez przedsiębiorcę zabezpieczona i ma charakter poufny) (1).

Tajemnicą nie jest zatem informacja powszechnie znana lub taka, o której osoba zainteresowana mogła dowiedzieć się z dowolnych źródeł. Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde:
- przekazanie (np. powierzenie poufnych informacji swojemu nowemu pracodawcy przez byłego pracownika)
- ujawnienie (np. opublikowanie takich tajemnic przedsiębiorstwa na stronie internetowej)
- wykorzystanie (np. zastosowanie niektórych rozwiązań objętych tajemnicą we własnej firmie)
- czy nabycie nielegalnie takich informacji od osoby trzeciej

tajemnica służbowa kara za złamaniephotoxpress.com

Przepisy te dotyczą także osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, nawet 3 lata po ustaniu stosunku pracy (2). Za takie ujawnienie danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pracownik ponosi odpowiedzialność karną. Kara, jaka grozi za to przestępstwo to:
- grzywna
- kara ograniczenia wolności
- kara pozbawienia wolności do 2 lat (3)

Oprócz odpowiedzialności karnej, za złamanie tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawca (przedsiębiorca), który poniósł szkodę w wyniku ujawnienia tych wiadomości osobom trzecim czy wykorzystania ich przez pracownika do własnych celów może żądać:
- zaniechania naruszeń
- usunięcia skutków tych naruszeń (np. złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie)
- odszkodowania (zwłaszcza od osoby, która nielegalnie i celowo weszła w posiadanie tajemnicy, wykorzystując np. niewiedzę czy naiwność pracownika przedsiębiorcy, dopuszczając się kradzieży tych danych z systemu informatycznego firmy a następnie sprzedając te dane konkurencji)
- zasądzenia od pracownika odpowiedniej sumy pieniędzy na wskazany cel społeczny

Pracodawca może żądać również odszkodowania na zasadach określonych w kodeksie pracy od pracownika, którego niedopełnienie obowiązków czy celowe działanie naraziło przedsiębiorstwo na szkody. Oprócz popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji istnieje jeszcze nakładany na pracownika zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, który nie jest tym samym co ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy nie jest tym samym co klauzula poufności (czyli obowiązek nie ujawniania tajemnic przedsiębiorstwa). Zakaz konkurencji nie wynika z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lecz z przepisów kodeksu pracy (4).

Poza tym nawet zwolnienie byłego pracownika z zakazu konkurencji (już po ustaniu stosunku pracy) nie jest tożsame ze zgodą byłego pracodawcy na ujawnienie (upowszechnienie) informacji poufnych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Interes byłego pracodawcy jest chroniony przed bezprawnym działaniem osób trzecich i byłych pracowników, którzy mogli np. celowo nawiązać stosunek pracy aby uzyskać dostęp do informacji poufnych i stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie wykorzystać je do własnych celów.

Źródła:
1) Art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
2) Art. 11 ust.2 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3) Art. 23 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4) Art. 101 (2) § 1 k.p.

Uważacie, że kara za to przewinienie jest adekwatna do czynu? Czekamy na Wasze opinie.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =