Co grozi za nieumyślne spowodowanie śmierci?

Prawo    
ocena
Nieumyślne spowodowanie śmierci jest przestępstwem przeciwko życiu i zdrowiu, za które Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.

Aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności karnej za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci, musi nastąpić śmierć osoby pokrzywdzonej w danym zdarzeniu. Kodeks karny określa, że osoba, która spowoduje nieumyślną śmierć człowieka, podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat (art. 155).

Natomiast art. 9 § 2 stanowi, że czynem zabronionym, który został popełniony nieumyślnie, jest taki, w którym sprawca nie mając zamiaru go popełnić, jednak na skutek niezachowania należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach i pomimo przewidzenia lub sposobności przewidzenia możliwości popełnienia tego czyny, go popełnia. Najprościej oznacza to, że jeżeli sprawca był w stanie przewidzieć, że ktoś może zginąć, a mimo to nie zachował należytej ostrożności, to jednoznacznie popełnił przestępstwo.

Zabójstwo a nieumyślna śmierć

W tym miejscu należy jednoznacznie oddzielić zabójstwo, w którym sprawca działa świadomie i z pełną premedytacją w celu zabicia drugiej osoby od nieumyślnego spowodowania śmierci, gdzie sprawca nie chciał zabić, a jednak do śmierci doszło. Tym właśnie sąd będzie się kierował przy ocenie przestępstwa.

Bardzo często nieumyślne spowodowanie śmierci jest następstwem jakiegoś innego przestępstwa. Sprawca mógł mieć zamiar np. pobicia kogoś, jednak w trakcie szarpaniny sięgnął po ciężki przedmiot i uderzył ofiarę, która wskutek tego uderzenia zmarła. I nie będzie to zabójstwem, lecz właśnie nieumyślnym spowodowaniem śmierci; oczywiście jeżeli udowodni się, że nie miało się zamiaru zabić ofiary.

Ważne jest, żeby pamiętać, że do przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci może dojść: wskutek działania, np. kradzieży, oraz wskutek zaniechania, np. użycia niewłaściwych elementów budowlanych, które zawaliły się na ludzi znajdujących się w budynku. Popełnienie tego przestępstwa przez zaniechanie możliwe jest tylko w przypadku osób, na których ciąży obowiązek konkretnego zachowania, którego nie dopilnowały.

Współodpowiedzialność

Warto wiedzieć, że oprócz faktycznego sprawcy nieumyślnego spowodowania śmierci do odpowiedzialności karnej mogą zostać pociągnięte inne osoby, które były np. współsprawcami tego przestępstwa. Tak samo jak sprawca przestępstwa odpowiadać będzie sprawca kierowniczy, czyli osoba, która zleca działanie innej osobie wykonującej jego polecenie. W takich sytuacjach również grozić będzie kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Nieletni

Jeżeli sprawca nieumyślnego spowodowania śmierci jest osobą nieletnią poniżej 17 roku życia, nie odpowie on za popełnienie tego przestępstwa. W takie sytuacji nieletni będzie odpowiadał na podstawie przepisów Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Drugim przykładem osoby, która nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci, jest osoba niepoczytalna. Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu karnego osoba z ciężką chorobą psychiczną, upośledzona umysłowo, która w czasie czynu nie mogła rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem, nie popełnia przestępstwa.

Czy Waszym zdaniem kary za nieumyślne popełnienie przestępstwa są wysokie?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 1 =