Co grozi za niewyrejestrowanie się z urzędu pracy?

Prawo    
ocena
Niewyrejestrowanie się z urzędu pracy może nieść za sobą konsekwencje w postaci grzywny.

Wyrejestrowanie z urzędu pracy może być związane z niedopełnieniem obowiązków bezrobotnego, np. niestawieniem się na umówionej wizycie oraz nieusprawiedliwienie tej nieobecności, ale także w związku z podjęciem pracy zarobkowej. Osoba bezrobotna zarejestrowana w urzędzie pracy w przypadku znalezienia zatrudnienia musi pamiętać o ciążącym na niej obowiązku wyrejestrowania się z urzędu.

Ile czasu na wyrejestrowanie?

Zgodnie z art. 74 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub złożył wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź zaistniały inne okoliczności, które spowodowały utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku, jest zobowiązany w ciągu 7 dni zawiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy. Termin ten biegnie od dnia podpisania umowy z pracodawcą lub dnia złożenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Musimy pamiętać, ze jest to 7 dni kalendarzowych, a nie roboczych.

Kara za niewyrejestrowanie

Dochowanie 7-dniowego terminu jest o tyle istotne, że osoba która mimo podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, tego nie zrobi, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci kary grzywny nie niższej niż 500 zł. Tak więc dla osoby, która ledwie podjęła pracę, może to być kosztowne przeoczenie (art. 119).

W Polsce oprócz 7-dniowego terminu niestety nie ma ujednoliconych zasad związanych z procedurą wyrejestrowania się w urzędzie. Bezrobotny musi zatem dowiedzieć się w swoim powiatowym urzędzie pracy, jakie dokumenty są wymagane, aby móc się wyrejestrować. Zazwyczaj jednak urzędy wymagają złożenia oświadczenia o chęci wyrejestrowania się z PUP oraz dokumentu stwierdzającego przyczynę wyrejestrowania, np. umowę o pracę lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Wyrejestrowania z urzędu pracy możemy dokonać osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Możliwe jest także przesłanie dokumentów pocztą lub w niektórych przypadkach pocztą elektroniczną. Warto wiedzieć, że podobnie jak i rejestracja, tak i wyrejestrowanie się jest bezpłatne.

Korzyści z wyrejestrowania?

W przypadku osób, które w momencie podejmowania pracy w dalszym ciągu miały prawo do zasiłku, oprócz wyrejestrowania się mogą starać się one również o przyznanie dodatku motywacyjnego. Warunkiem otrzymania takiego zasiłku jest samodzielne znalezienie pracy.

Czy zdarzyło się Wam kiedyś nie wyrejestrować z urzędu pracy? Jakie konsekwencje ponieśliście?

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =