Co grozi za niezgłoszenie sprzedaży samochodu?

Prawo    
ocena
Sprzedajesz samochód - pamiętaj o zgłoszeniu sprzedaży pojazdu w swoim wydziale komunikacji starostwa powiatowego.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym narzuca na właściciela samochodu, który został sprzedany, obowiązek zawiadomienia starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) poprzez wydział komunikacji o zbyciu pojazdu w terminie nie przekraczającym 30 dni (art. 78 ust. 2). Zarejestrowanie pojazdu przez nowego właściciela nie zwalnia nas z obowiązku zawiadomienia o jego zbyciu.

Konsekwencje braku zgłoszenia

Ustawodawca nie przewidział żadnych konsekwencji dla osób, które nie dopełniły tego obowiązku, jednakże dla świętego spokoju lepiej to zrobić.

Może być to przydatne w sytuacji, gdy nowy nabywca nie zarejestrował pojazdu, a już zdążył go sprzedać - wówczas obowiązek rejestracji przechodzi na kolejnego nabywcę itd. Gdyby w tym czasie dokonano jakiegoś wykroczenia, mandat może przyjść do nas jako właściciela pojazdu. Żeby więc uniknąć podobnych sytuacji, lepiej zawiadomić odpowiedni organ.

Wymagane dokumenty

Żeby móc zgłosić sprzedaż samochodu, należy wypełnić formularz oraz dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego sprzedaż, np. umowę kupna-sprzedaży lub oryginał dowodu uiszczenia opłaty (chociażby wydruk z naszego konta). Z dokumentami udajemy się do wydziału komunikacji naszego starostwa i w przypadku poprawności wszystkich dokumentów sprawa załatwiana jest od ręki. Możliwe jest też listowne wysłanie dokumentów.

Działanie przez pełnomocnika

Zgłoszenie sprzedaży nie podlega żadnej opłacie, jedynie w sytuacji kiedy w naszym imieniu działa pełnomocnik, wówczas trzeba zapłacić 17 zł. Wyjątkiem są działający w naszym imieniu małżonek, wstępny (np. matka), zstępny (np. syn) lub rodzeństwo - oni także nie ponoszą żadnych opłat.

Zgłaszaliście za każdym razem zbycie samochodu? Czy zdarzyło Wam się kiedyś nie dopełnić tego obowiązku?

OCENA
3.75
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 3 =

Nie ma kary za nie zgłoszenie więc dlaczego trzeba zgłaszać osobiście, a w wypadku pełnomocnika płacić 17 zł. Powinni zgłoszenie przyjmować od każdego kto dostarczy umowę oraz wniosek bez niepotrzebnej biurokracji (osobiście , pełnomocnictwo)

~ Benek / 2015-07-13 09:37:31
oceń komentarz: (8) (0)

art. 97 kw (Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany) ma zastosowanie do art. 78 ust. 2 PoRD (Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o: 1) nabyciu lub zbyciu pojazdu; 2) zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym)

~ zadziwiony / 2017-08-23 01:53:02
oceń komentarz: (1) (0)