Co grozi za remont bez zgłoszenia?

Prawo    
ocena
Planujesz remont? Najpierw zapoznaj się z prawem budowlanym, żebyś nie został posądzony o samowolę budowlaną.

Jeżeli w najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie remontu w naszym domu, lepiej zapoznać się z przepisami prawa, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Ustawa Prawo budowlane określa dokładnie, że remont jest wykonaniem w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego i jednocześnie nie stanowiących bieżącej konserwacji. Definicja remontu dopuszcza stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym (art. 3).

Bieżąca konserwacja

Wobec powyższej definicji jako remont zaliczyć możemy np. wymianę dachu czy instalacji grzewczej, zburzenie ścianki działowej. Rozgraniczyć w tym miejscu należy sformułowanie "bieżącej konserwacji", której ustawodawca już nie sprecyzował. Niemniej jednak za tego typu konserwację uważać możemy wszelkie prace mające na celu utrzymanie obiektu w dobrym stanie, takie jak: pomalowanie ścian, wymiana okien, o ile są identyczne jak poprzednie (nie większe ani mniejsze), położenie glazury.

Przebudowa domu

Jeszcze inaczej definiowana jest przebudowa domu, która polega na zmianie parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu, z wyjątkiem parametrów charakterystycznych, tzn: kubatury, powierzchni zabudowy, długości, szerokości, wysokości czy liczby kondygnacji. Należy przez to rozumieć, że przebudową będzie np.: montaż okien dachowych czy zmiana przebiegu ściany nośnej.  

Prace te podobnie jak rozbudowa domu, którą będzie np. nadbudowa lub rozbudowa, wymagają już pozwolenia na budowę. Należy pamiętać, że jeżeli nasz budynek wpisany jest do rejestru zabytków, wówczas nawet przeprowadzając remont, musimy ubiegać się o pozwolenie na budowę.

Zgłoszenie robót budowlanych

Żeby móc w pełni legalnie przeprowadzić remont, musimy zgłosić naszemu staroście (lub prezydentowi miasta na prawach powiatu) planowany remont. Zgłoszenia musimy dokonać na 30 dni przed planowanym remontem. Okres 30 dni jest ważny, gdyż tyle właśnie ma starosta na rozpatrzenie naszego zgłoszenia. Gdy w tym okresie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu, możemy przystąpić do dalszych prac. Okres, w jakim można prowadzić remon,t to 2 lata od dnia rozpoczęcia prac (art. 29 Prawa budowlanego). Należy pamiętać, że zgłoszenie prac jest bezpłatne.

Samowola budowlana

Niezgłoszenie robót budowlanych lub rozpoczęcie prac przed upływem terminu 30 dni może zostać uznane za samowolę budowlaną. Identycznie traktowane będzie nieuzyskanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo jeżeli zmienimy zakres prac w stosunku do przedstawionych w zgłoszeniu, również możemy odpowiadać za samowolę.

Legalizacja

Jeżeli o naszym remoncie dowie się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, ma on prawo zatrzymać roboty i wszcząć procedurę legislacyjną. Wiązać się to będzie z uiszczeniem opłaty legalizacyjnej, która w przypadku braku zgłoszenia wynosić będzie od 2 500 zł do 5 000 zł. Stawka zależy od rodzaju prac, które nie zostały zgłoszone staroście. Natomiast jeśli brakuje pozwolenia na budowę, opłata wyniesie 50 000 zł.

Jeżeli jednak w porę sami zauważymy, że nie dokonaliśmy zgłoszenia, możemy łatwo i bezpłatnie zalegalizować nasz remont, o ile jest on zgodny z przepisami. Wówczas musimy przedstawić inwentaryzację wykonanych dotychczas robót.

Zdarzyło się Wam nie zgłosić remontu do starosty? Ponieśliscie z tego tytułu jakieś konsekwencje?

OCENA
4.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
5 + 2 =