Co grozi za rozbój?

Prawo    
ocena
Rozbój jest przestępstwem przeciwko mieniu, za które grozi kara pozbawienia wolności.

Zgodnie z Kodeksem karnym sprawcą rozboju jest ten, kto kradnie, jednocześnie używając przemocy wobec osoby lub grozi tej osobie natychmiastowym użyciem przemocy albo doprowadza człowiek do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Osoba, która popełni rozbój, podlega karze pozbawienia wolności do 2 do 12 lat (art. 280).

Warto podkreślić, że przemocą wg rozumienia Ustawy będzie każde bezpośrednie fizyczne oddziaływanie na drugiego człowieka, jak np. uderzenie, wykręcanie ręki, podduszenie. Natomiast groźbę natychmiastowego użycia przemocy należy rozumieć jako grożenie słowne lub poprzez inne zachowanie sprawcy (mowa ciała), po którym w niedługim czasie nastąpić ma spełnienie tej groźby.

Z kolei doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności spowodowane może być nie tyle poprzez przemoc, co poprzez upicie pokrzywdzonego, odurzenie go narkotykami, uśpienie go środkami nasennymi lub też w przypadku osoby niepełnosprawnej, np. zabranie jej kul i pozbawienie jej możliwości poruszania się.

Forma kwalifikowana rozboju

Rozbój posiada także formę kwalifikowaną, która również jest zdefiniowana w Kodeksie karnym. Polega ona na posługiwaniu się przez przestępcę bronią palą, nożem albo innym niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym (np. broń gazowa). Za tą postać rozboju grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (art. 280 § 2 kk).

W związku z faktem, iż rozbój jest traktowany jako jedno z cięższych przestępstw, zazwyczaj stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Już od 15 roku życia można być karanym za rozbój

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność karna za rozbój dotyczy już nieletniego, który ukończył 15 rok życia. Kodeks karny przewiduje, że nieletni może odpowiadać jak dorosły, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, a także jego właściwości i warunki osobiste będą za tym przemawiać. Jest to tym bardziej prawdopodobne, jeżeli wobec nieletniego już wcześniej stosowane były środki wychowawcze lub poprawcze, które okazały się bezskuteczne (art. 10 kk).

To sąd zdecyduje o tym, czy nieletni będzie odpowiadał jak dorosły, czy zostaną zastosowane środki wychowawcze i poprawcze przewidziane w Ustawie o postępowaniu z nieletnimi. Środkami tymi może być np. zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody, nadzór kuratora, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym.

Czy Waszym zdaniem małoletni od 15 roku życia powinni być karani za rozbój jak dorośli?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =

Nie

~ Asia / 2015-07-30 00:00:10
oceń komentarz: (0) (0)