Co grozi za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prawo    
ocena
Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa to obowiązek każdego pracownika. Zbagatelizowanie tego obowiązku może się skończyć zwolnieniem.

Zgodnie z kodeksem pracy zachowanie tajemnicy firmy należy do obowiązków każdego pracownika. Ujawnienie informacji, które narazić mogą pracodawcę na szkodę, może skończyć się dla pracownika wieloma nieprzyjemnościami, w tym odpowiedzialnością karną.

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa

Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stwierdza (art. 11), że tajemnicą przedsiębiorstwa są „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

Określenie tajemnicy przedsiębiorstwa w umowie

W przypadku zawarcia umowy o pracę, warto zadbać o to, by w umowie zostały przedstawione granice tajemnicy przedsiębiorstwa. Niektóre przedsiębiorstwa decydują się również wprowadzić dodatkowe kary za nieprzestrzeganie tajemnicy, zwykle o charakterze finansowym.

Zwolnienie z pracy

Jedną z najważniejszych kar, jakie mogą spotkać pracownika, który nie dotrzymał tajemnicy danego przedsiębiorstwa, jest wypowiedzenie umowy. Jeśli okaże się, że dany pracownik świadomie wynosił informacje z miejsca pracy (np. wykonując kopie dokumentów, danych itp.), pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Ponadto pracownik, który ujawnia tajemnicę przedsiębiorstwa, może podlegać również karom przewidywanym przez Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 23 za takie działanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Identyczna kara grozi sprawcy w sytuacji, gdy uzyskane bezprawnie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane w działalności gospodarczej (bez ujawniania ich osobom trzecim).

Czy uważasz, że kara przewidywana za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jest odpowiednia?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =