Co grozi za wykroczenie?

Prawo    
ocena
Wykroczenia to czyny społecznie szkodliwe, za które przewidziano kary: naganę, grzywnę, karę ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

Zgodnie z Ustawą Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. wykroczenie jest czynem społecznie szkodliwym, który został zabroniony, a przepis ten obowiązywał w momencie popełnienia danego czynu. Jego popełnienie jest karane – ogólne ramy możliwej kary toL kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny czy też nagany.

Warto wiedzieć, że odpowiedzialności za wykroczenie podlega osoba, która ukończyła 17 rok życia.

Wysokość kar w przypadku wykroczeń

Za popełnienie różnego typu wykroczeń sprawcy może zostać zasądzona kara grzywny, aresztu albo ograniczenia wolności. W przypadku aresztu trwa on od 5 do 30 dni (kara ta wymierzana jest w dniach). Jeśli chodzi o ograniczenie wolności, to kara ta nakładana jest na 1 miesiąc, a w trakcie jej trwania ukarany np. nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest zobowiązany do realizacji prac społecznych (za które nie otrzymuje wynagrodzenia). W przypadku grzywny za wykroczenie jej górną granicą jest 5000 złotych.

Warto wiedzieć, że nawet nieumyślne popełnienie wykroczenia może się wiązać z koniecznością poniesienia odpowiedzialności (chyba, że ustawa, tj. kodeks wykroczeń, przewiduje inaczej).

Wykroczenia skarbowe i drogowe

Szczególnym wypadkiem wykroczeń są wykroczenia drogowe i skarbowe, które regulowane są odpowiednimi kodeksami – drogowym i skarbowym. Z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia w sytuacji, gdy sprawca popełni czyn zabroniony przez kodeks skarbowy, za który ustawodawca przewiduje karę grzywny. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z przestępstwami skarbowymi (grozi za nie także kara ograniczenia lub pozbawienia wolności). Wielkość grzywny za wykroczenie skarbowe jest uzależniona od szkodliwości popełnionego czynu – waha się w granicach od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do jego dwudziestokrotności.

Wykroczeniem drogowym nazywamy natomiast czyn zabroniony w ustawie o potocznej nazwie kodeks drogowy – grozi nam za nie kara do 5000 złotych. W wypadku popełnienia wykroczenia drogowego, częstą karą jest mandat wydawany przez policję, który wyraźnie skraca ewentualne postępowanie sądowe. Maksymalna kwota mandatu to 500 złotych (choć w przypadku kilku wykroczeń, sprawca może otrzymać kilka mandatów). Karą za wykroczenia drogowe mogą być również tzw. punkty karne. Jeśli kierowca otrzyma ich łącznie 24 (poszczególne punkty się dodają), dodatkową karą jest wówczas zatrzymanie prawa jazdy.

Czy popełniłeś kiedyś wykroczenie? Na czym polegało, jaka wiązała się z nim kara?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 1 =