Co powinna zawierać opinia kominiarska?

Prawo    
ocena
Obowiązek przeprowadzania kontroli kominiarskiej dotyczą nie tylko budynku, który dopiero ma zostać oddany do użytkowania. Także w czasie użytkowania obiektu instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być poddane corocznej kontroli przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Co powinna zawierać opinia kominiarska?

photoxpress.com

W zawiadomieniu o zakończeniu budowy i rozpoczęciu procedury odbioru budynku konieczne jest przedstawienia opinii kominiarskiej czy też raczej protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Opinię kominiarską będziemy potrzebować również:
- w przypadku sprzedaży domu czy mieszkania – należy przeprowadzić kontrolę przewodów kominowych, zakończoną wydaniem opinii
- w przypadku remontu budynku i remontu przewodów kominowych czy podłączenia w budynku nowego urządzenia do przewodów kominowych
- w przypadku chęci zawarcia umowy z gazownią – na potrzeby rozdzielni gazu

Wydanie opinii następuje po przeprowadzeniu przez kominiarza kontroli. Na skutek kontroli wydawana jest określona opinia lub protokół z przeprowadzonej kontroli.

W każdym przypadku ocena stanu technicznego przewodów kominowych powinna zostać przeprowadzona pod kątem:

- drożności przewodów kominowych

- badania stanu technicznego kominów ponad połacią dachową (a także zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy wylotem komina a połacią dachową – w zależności od pokrycia dachowego)

- w przypadku kolejnej kontroli – sprawdzenie, czy zalecenia przedstawione w poprzednio wydanej opinii zostały wykonane przez właściciela lub zarządcę budynku oraz czy nie zostały wprowadzone zmiany w kanałach lub przewodach spalinowych, które mają wpływ na ich stan techniczny

- kominiarz podczas kontroli sprawdza również siłę ciągu kominowego (za pomocą urządzenia pomiarowego) – dzięki temu może ustalić, czy prawidłowo zostały podpięte urządzenia dymowe, spalinowe i wentylacyjne w budynku

- kontrola obejmuje również sprawdzenie, czy nie występują uszkodzenia przewodów kominowych oraz czy stan techniczny innych urządzeń jest zadowalający – chodzi tutaj o kontrolę kanałów, czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.

- kominiarz w czasie kontroli sprawdza, czy w pomieszczeniach, gdzie znajdują się urządzenia grzewcze – kotły centralnego ogrzewania, kotły i piece gazowe, podgrzewacze wody, piecyki wody przepływowej – została zapewniona odpowiednia wentylacja (w tym wentylacja nawiewna i wywiewna w tych pomieszczeniach) oraz czy kubatura pomieszczenia jest odpowiednia dla zainstalowanego w nim urządzenia

- dostępności do urządzeń przeznaczonych do czyszczenia i przeprowadzenia okresowych kontroli oraz mających związek z przewodem kominowym

- występowania innych nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi czy mienia.

Obowiązkiem osoby przeprowadzającej powyższą kontrolę jest sporządzenie odpowiedniego protokołu (lub razie potrzeby wydanie odpowiedniej opinii). Zgodnie z przepisami Rozporządzenia protokół z przeprowadzonej kontroli, jak i opinia powinny:

- określać stan techniczny elementów objętych kontrolą – przewodów i kanałów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wraz z dodatkowymi urządzeniami – czy jest zapewniona ich drożność i szczelność, czy w przewodach jest odpowiedni ciąg, czy są one odpowiednio wyczyszczone

- określać rozmiar zużycia lub uszkodzenia tych elementów

- wskazywać zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania, np. konieczność przepięcia urządzenia do innego wolnego przewodu dymowego, konieczność zwiększenia kubatury pomieszczenia przez stworzenie w nim dodatkowych otworów

- podawać do wiadomości właściciela lub zarządcy budynku, jakie metody i środki powinien zastosować do użytkowania kontrolowanych elementów, aby zminimalizować szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników – zwłaszcza pouczyć o zakazie stosowania paliwa nieodpowiedniego dla rodzaju kotła czy zakazie spalania śmieci w kotłach1

- dokonać oceny w zakresie możliwości użytkowania budynku ze względu na prawidłowe przewody kominowe zapewniające odpowiednią ochronę przeciwpożarową

- w opinii może znaleźć się wskazówka, w jakim miejscu należy podpiąć piecyk gazowy i czy przewody kominowe oraz kubatura pomieszczeń pozwalają właścicielowi domu lub mieszkania na zawarcie umowy o dostarczanie gazu

- w przypadku kontroli przewodów kominowych załącznikiem niezbędnym do opinii kominiarskiej jest wykonany szkic (przekrój przewodów kominowych), stanowiący integralną część protokołu kontroli (opinii kominiarskiej)

Podstawa prawna dla przeprowadzania kontroli kominiarskich oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać przewody kominowe:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z późniejszymi zmianami
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Czy mieliście jakieś problemy z uzyskaniem opinii kominiarskiej? Wypowiedzcie się!

1 § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z późniejszymi zmianami

OCENA
3.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 5 =

Ja wlasnie mam problem z uzyskaniem opinii kominiarskiej, w ktorej bedzie zawarta opinia dotyczaca jednego z przewodow kominowych, w ktorych jakims cudem znalazl sie moj sasiad. Kominiarz za nic w swiecie, nie chce ustosunkowac sie do tego : "- występowania innych nieprawidłowości, które mogą skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi czy mienia." Sasiad pode mna jest w moim przewodzie z piecem gazowym a ja mam piec weglowy.

~ Asia / 2015-10-02 15:34:13
oceń komentarz: (0) (0)