Co to jest cło importowe?

Prawo    
ocena

Cło jest opłatą nakładaną przez państwo na towary w chwili przekraczania granicy celnej. Pod względem historycznym jest to najstarszy instrument polityki handlowej. Cło może być wykorzystywane do różnych celów: dla bilansu płatniczego, do celów fiskalnych czy dla ochrony produkcji krajowej. Importer musi płacić określoną sumę na rzecz państwa, jako część ceny światowej danego dobra.

Wartość stawki celnej jest ustalana do jednostek fizycznych na przykład za sztukę, kilogram, tonę czy litr. W zależności od tego, co sprowadzamy z zagranicy, w jakich ilościach, a także skąd, będzie klarować się wysokość cła. Możemy mieć również do czynienia z terminem cła wyrównawczego, dotyczącego towarów dotowanych, stosuje się je, by wyrównać ich ceny z towarami niedotowanymi oraz cła tranzytowego nałożonego na towary przewożone przez dane państwo.

Efektem stosowania ceł jest wzrost cen towarów importowanych, na które je nałożono. W przypadku, gdy nie są one również wytwarzane przez krajowych producentów, może nastąpić spadek ich konsumpcji. Jeśli jednak są produkowane także w kraju, to wzrost cen towarów zagranicznych spowoduje wzrostu produkcji ich krajowych odpowiedników.

Informacje na temat wysokości cła na różne towary uzyskać możemy na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce „Służba celna RP”. Znajdziemy tam zarówno kalkulator taryfowy, jak i przeglądarkę taryfową oraz informacje o wprowadzanych zmianach. Kalkulator taryfowy po uzupełnieniu danych pozwoli nam na precyzyjne obliczenie wysokość cła, w zależności od kraju pochodzenia, przedmiotu i innych parametrów. Produkty podzielone zostały na dwadzieścia jeden sekcji. W każdej sekcji wyszczególnione zostały produkty wraz z kodami towaru. Parametry te należny wpisać w kalkulator.

Pierwsza sekcja to cło nakładane na zwierzęta żywe oraz produkty pochodzenia zwierzęcego. Druga produkty pochodzenia roślinnego, trzecia tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu, w tym gotowe tłuszcze jadalne, woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Czwarta sekcja to gotowe artykuły spożywcze napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet. Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu. Piąta produkty mineralne, a sekcja szósta to produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, siódma tworzywa sztuczne i artykuły z nich wyrabiane. Kauczuk i artykuły z kauczuku. Sekcja ósma: skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe i artykuły z nich, wyroby siodlarskie i rymarskie, artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki, artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż jelit jedwabników). W sekcji dziewiątej określona jest wysokość cła dla drewna i artykułów z drewna, węgla drzewnego, korka i artykułów z korka, wyrobów ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania, wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny. Sekcja dziesiąta to artykuły ze ścieru z drewna lub pozostałego włóknistego materiału celulozowego, papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady). Kolejna sekcja to materiały i artykuły włókiennicze. Dwunasta z kolei: obuwie, nakrycia głowy, parasole, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty, pióra preparowane i artykuły w nich, kwiaty sztuczne, artykuły z włosów ludzkich. Trzynasta sekcja to artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki i podobnych, wyroby ceramiczne, szkło i wyroby ze szkła. Sekcja następna zawiera informacje o cle na perły naturalne i hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich, takie jak biżuteria i monety. Kolejna to metale nieszlachetne i artykuły z nich wykonane. Sekcja szesnasta: maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny, cześć i urządzenia do rejestracji, odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne oraz części i wyposażenie dodatkowe do tych artykułów. Sekcja siedemnasta: pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające urządzenia transportowe. Kolejna to przyrządy i aparatura optyczna, fotograficzna, kinematograficzna, pomiarowa, kontrolna, precyzyjna, medyczna i chirurgiczna, zegary, zegarki, instrumenty muzyczne, ich części i akcesoria. Dziewiętnasta sekcja dotyczy broni, amunicji, ich części i akcesoriów. Przedostatnia najbardziej enigmatyczna mówi o artykułach przemysłowych różnych. Ostatnia zaś dwudziesta pierwsza, o dziełach sztuki, przedmiotach kolekcjonerskich i antykach.

cłoFot. photoxpress.com

Precyzyjne określenie sekcji, w jakiej znajduje się importowany produkt czy przedmiot, będzie wyznacznikiem do obliczenia cła. Kolejnym będzie kraj. Taryfa celna określa stawki celne konwencyjne dla członków Światowej Organizacji Handlu, autonomiczne, stosowane dla krajów, o których nie ma mowy w pozostałych paragrafach. Stawki celne preferencyjne, stosowane  do niektórych towarów pochodzących z pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się (stawki celne preferencyjne DEV) oraz krajów i regionów najmniej rozwiniętych (stawki celne preferencyjne LDC) Stawki celne obniżone, wynikające z umów zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z niektórymi krajami, stosuje się do niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Słowenii, Rumunii, Republiki Bułgarii, Republiki Litwy, Republiki Łotwy, Republiki Estońskiej, Państwa Izrael, Wysp Owczych, Republiki Tureckiej oraz Republiki Chorwackiej.

Do towarów, dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia towaru, stosuje się stawkę celną autonomiczną, podwyższoną o sto procent lub stawkę celną konwencyjną podwyższoną o sto procent. Stawki celne ryczałtowe w wysokości 3,5% łącznej wartości celnej, stosuje się na towary umieszczone w przesyłce wysyłanej z zagranicy przez osobę fizyczną i przeznaczonej dla osoby fizycznej lub na towary przywożone w bagażu osobistym podróżnego, których ilość i rodzaj nie wskazują na przeznaczenie handlowe, jeżeli ich łączna wartość przekracza równowartość 45 euro, dla towarów umieszczanych w przesyłkach i 175 euro, dla towarów przywożonych w bagażu osobistym. Przy przeliczaniu limitu i wartości towaru w walucie obcej na złote, należny korzystać z tabeli kursowe, według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej.

Precyzyjne obliczenie wysokości cła uzależnione jest więc od wielu różnych czynników. W dwudziestu jeden kategoriach znajdują się tysiące produktów, jedynie za pomocą kalkulatora możemy obliczyć, ile kosztować może cło. Informacji na temat wysokości cła szukać możemy również w Izbie Celnej, na stronach Ministerstwa Finansów, a także w portalach specjalistycznych, publikujących artykuły na temat zmian, rozporządzeń czy samych cen.

Czy często przewozicie coś przez granicę? Co najczęściej kupujecie?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 2 =