Co to jest hipoteka przymusowa?

Prawo    
ocena

Zabezpieczenie hipoteczne jest uznawane za najskuteczniejsze ze sposobów zabezpieczenia wierzytelności. Hipoteka oznacza taki rodzaj zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności, który opiera się na obciążeniu nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może skutecznie zaspokoić się z nieruchomości - bez względu na to, czyją własnością stała się aktualnie nieruchomość. Zabezpieczenie wierzytelności hipoteką daje wierzycielowi również przywilej pierwszeństwa w zaspokojeniu się z nieruchomości - zwłaszcza, gdy dłużnik miał więcej długów i większa ilość osób chciałaby zaspokoić się z majątku dłużnika. Hipoteką można obciążyć także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy udział we współwłasności nieruchomości (obciążenie hipoteką ułamkowej części nieruchomości).

Dla skutecznego ustanowienia (powstania) hipoteki niezbędny jest wpis prawa w księdze wieczystej.[1] W przeciwieństwie do „zwyczajnej” hipoteki - ustanowienie hipoteki przymusowej następuje niezależnie od woli właściciela nieruchomości, by nie rzec - wbrew jego woli. O dokonanie wpisu, ustanawiającego hipotekę przymusową może wystąpić wierzyciel, którego roszczenie jest potwierdzone przez prawomocny tytuł wykonawczy np.:

- wyrok sądu z klauzulą wykonalności;

- postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia w określonej sprawie;

- nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym;

- bankowy tytuł egzekucyjny;

- postanowienie sądu lub prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym;

- zarządzenie zabezpieczenia dokonane na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji itp. [2]

Powyższe orzeczenia muszą być prawomocne - nie zostały zaskarżone, zaś termin na wniesienie środka odwoławczego upłynął. Prawomocne orzeczenie (w sensie merytorycznym) to takie, które wiąże inne organy, strony i sądy (aspekt pozytywny) zaś w określonej sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem nie można już wszcząć kolejnego postępowania o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami, gdyż orzeczenie merytoryczne i prawomocne korzysta z powagi rzeczy osądzonej (tzw. negatywny aspekt prawomocności).

Kolejnym etapem dla ustanowienia hipoteki przymusowej jest złożenie wniosku o wpis prawa do księgi wieczystej dłużnika na podstawie opisanego powyżej dokumentu stanowiącego podstawę dla dokonania wpisu. Wniosek należy złożyć na urzędowym formularzu, który należy wypełnić - zwłaszcza w polu „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. W tym miejscu należy wpisać nasze żądanie - ustanowienia hipoteki przymusowej w określonej księdze wieczystej, na podstawie określonego tytułu wykonawczego czy prawomocnego orzeczenia. Do wniosku o wpis należy dołączyć również załącznik (kolejny formularz) z żądaniem wpisu w księdze wieczystej. W formularzu załącznika na podstawie dokumentu (stanowiącego podstawę wpisu) należy żądać wpisu hipoteki przymusowej na określonej nieruchomości do wysokości określonej w dokumencie - konieczne jest również podanie numeru księgi wieczystej, w której wpis ma zostać dokonany.

Wierzyciel może żądać wpisania hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż ta, która wynika z treści załączonego dokumentu stanowiącego podstawę dla dokonania wpisu. Jeżeli w dokumencie nie została określona wysokość roszczenia czy zabezpieczenia, suma hipoteki nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki. [3] Formularze dotyczące wpisów do ksiąg wieczystych można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub pobrać gotowe druki w wydziale ksiąg wieczystych w każdym sądzie rejonowym. Jeżeli zdecydujemy się wydrukować formularze - należy je drukować dwustronnie.

Następnie tak wypełnione formularze należy złożyć na dziennik podawczy w sądzie rejonowym, wydziale ksiąg wieczystych. Sądem Rejonowym właściwym w danej sprawie, jest sąd rejonowy w którego okręgu znajduje się nieruchomość, którą zamierzamy obciążyć hipoteką. Złożony formularz wniosku wraz z załącznikami podlega opłacie.

Złożenie wniosku wszczyna postępowanie wieczystoksięgowe. Wniosek podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym.[4] Sąd bada nie tylko treść samego wniosku lecz również dołączone do niego dokumenty. Wpis do księgo wieczystej następuje wyłącznie w granicach wniosku. [5] Sąd rejonowy po rozpoznaniu sprawy dokonuje wpisu w księdze wieczystej, na podstawie którego powstaje hipoteka przymusowa (po wpisie w księdze wieczystej) - jednakże z mocą wsteczną - od chwili złożenia wniosku o  dokonanie jej wpisu (art. 29 u.k.w.h.).

Wierzycielem, który składa wniosek o ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika, może być również organ podatkowy z tytułu zobowiązań podatkowych dłużnika stwierdzonych decyzją ostateczną i prawomocną.

 

Źródła:

[1] Art. 67 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece z późniejszymi zmianami.

[2] Art. 110 Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece z późniejszymi zmianami.

[3] Art. 101 (1) Ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece z późniejszymi zmianami.

[4] Art. 626 (1) Kodeksu postępowania cywilnego.

[5] Art. 626 (8) Kodeksu postępowania cywilnego.

Staraliście się kiedyś o ustanowienie hipoteki przymusowej? A może została Wam ona ustanowiona? Podzielcie się doświadczeniami.

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =