Co to jest interwencja uboczna?

Prawo    
ocena

Jeżeli przeciwko naszemu dłużnikowi toczy się postępowanie cywilne i jesteśmy zainteresowani jego wynikiem, ponieważ wyrok w tej sprawie pomoże nam w kolejnym procesie przeciwko temu samemu dłużnikowi, możemy wziąć udział w tym postępowaniu. Oczywiście, nie możemy być w tym procesie ani powodem, ani pozwanym - możemy wziąć w nim udział w charakterze interwenienta ubocznego. Czym jest interwencja uboczna i jak można zgłosić chęć przystąpienia do postępowania?

Co to jest interwencja uboczna?

photoxpress.com

Aby zostać interwenientem ubocznym musimy mieć interes prawny w tym, by przystąpić do jednej ze stron. Czym jest interes prawny i jak go wykazać? Należy wyjaśnić, że nosimy się z zamiarem wytoczenia postępowania przeciwko jednej ze stron, gdyż np. dłużnik w tym procesie jest również naszym dłużnikiem i oszukał nas w podobny sposób jak obecnego powoda. W związku z tym wynik tego postępowania będzie miał znaczenie dla sprawy wytoczonej z naszego powództwa. Kodeks postępowania cywilnego określa interwenienta ubocznego, jako kogoś, „kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna)”. Można do postępowania przystąpić w sądzie I i II instancji, aż do momentu wydania wyroku przez sąd II instancji.

Jak przystąpić do tego postępowania? Należy złożyć do sądu odpowiednie pismo, w którym opiszemy nasz interes prawny oraz określimy stronę postępowania, do której przystępujemy - powodowej lub pozwanej. Pismo to składamy w kilku egzemplarzach do sądu, ponieważ musi ono zostać doręczone obu stronom postępowania. W piśmie tym nie musimy powoływać się na żadne umowy, czy fakty i dowody. Należy tylko opisać nasz interes - bez jego udowodnienia.

Doręczenie stronom pisma może doprowadzić do tego, że któraś ze stron może sprzeciwić się przystąpieniu interwenienta. Sprzeciw przeciwko przystąpieniu do postępowania przez interwenienta ubocznego składa się do sądu na piśmie zwanym opozycją, najpóźniej przed rozpoczęciem następnej rozprawy. „Sąd oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy”. Opozycja rozpatrywana jest na odrębnej rozprawie. Dopiero na niej będziemy musieli uprawdopodobnić nasz interes. Uprawdopodobnić, nie znaczy udowodnić! Należy tylko przekonać sąd, że istnieje jakaś umowa lub powód, dla którego będziemy chcieli po zakończeniu tego procesu wnieść pozew przeciwko jednej ze stron. Absolutnie nie będzie oceniana słuszność naszych roszczeń wobec jednej ze storn - będzie to dopiero przedmiotem nowego postępowania z naszego powództwa (lub gdy to nas pozwie jedna ze stron tego postępowania).

Jakie mamy prawa w związku z przystąpieniem w charakterze interwenienta ubocznego?
- będziemy mogli uczestniczyć w każdej rozprawie;
- sąd będzie nam doręczał zawiadomienia o terminach i posiedzeniach sądowych oraz swoje orzeczenia;
- mamy prawo do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych według stanu sprawy, nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpiliśmy;
- możemy wejść na miejsce strony, do której przystąpiliśmy. Może to nastąpić za zgodą obu stron, sąd nie może się temu sprzeciwić.

Oprócz naszego samodzielnego przystąpienia do sprawy, możemy zostać „zaproszeni” do udziału w sprawie. Kodeks postępowania cywilnego określa mianem przypozwania. Na podstawie właściwych przepisów „strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału” (1). Wówczas po takim zawiadomieniu możemy wziąć udział w sprawie jako interwenient uboczny.

Źródła:
1) Art. 84 § 1 k.p.c.

Czy zaskoczyły Was informacje zawarte w tym tekście? Wiedzieliście o takiej możliwości?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =