Co to jest obiekt rekreacyjny? Definicja

Prawo    
ocena
Możliwości budowy obiektu rekreacyjnego z ominięciem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę są w polskim prawie budowlanym niewielkie. Ustawa szczegółowo wymienia, w jakich okolicznościach nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę i zastąpienia tej procedury zgłoszeniem do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Co to jest obiekt rekreacyjny? Definicja

sxc.hu

Obiekt budowlany to inaczej budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a także obiekt małej architektury.

Obiekt rekreacyjny może być domkiem letniskowym lub spełniać funkcję domku rekreacyjnego o charakterze całorocznym – gdy jest odpowiednio ocieplony i z instalacją grzewczą. Obiektem rekreacyjnym może być także domek na działce czy np. oranżeria. W zależności od tego, jaki obiekt rekreacyjny i w jakim miejscu chcemy zbudować, procedura może być nieco inna.

1. Na jakie obiekty rekreacyjne nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę?

Obiekty letniskowe, które można zakwalifikować jako tymczasowe obiekty budowlane, nie potrzebują pozwolenia na budowę, należy jednak dokonać zgłoszenia ich powstania w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu – jeszcze przed planowanym rozpoczęciem prac montażowych.

Tymczasowy obiekt budowlany nie może być trwale związany z gruntem i musi zostać w określonym terminie przeniesiony w inne miejsce. Termin przeniesienia lub rozbiórki tymczasowego obiektu rekreacyjnego należy podać w zgłoszeniu – dodatkowo nie  może ona trwać dłuższej niż 120 dni. Jest to mało komfortowe rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli specjalnie dla tego celu zakupiliśmy działkę rekreacyjną.

Ustawa za tymczasowy obiekt budowlany uznaje:

- budynek (obiekt) przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej
- przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki
- także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem (przykładowo może to być: strzelnica, kiosk uliczny, pawilon sprzedaży ulicznej, przekrycie namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe)

Pozwolenie na budowę nie jest również konieczne w przypadku takich obiektów rekreacyjnych jak:

- wiat i altana
- przydomowej oranżerii (ogród zimowy) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
- altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich1
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2
- pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających (łodzi, kajaków, jachtów), uprawiania wędkarstwa, rekreacji

Pomimo to należy przed planowanymi pracami dokonać zgłoszenia zamiaru wybudowania tych obiektów do właściwego urzędu.

2. Kiedy koniecznością jest uzyskanie pozwolenia na budowę…

Już w momencie zakupu działki pod domek letniskowy należy sprawdzić w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia działki, jaki ma ona status w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – może się bowiem okazać, że na kupionej działce nie możemy zbudować planowego przez nas domku letniskowego czy rekreacyjnego całorocznego.

Jeżeli nasza działka jest np. w planie miejscowym określona jako leśna (a faktycznie jest to polanka przy samym lesie), budowa może okazać się niemożliwa, gdyż nie otrzymamy na nią pozwolenia. Możliwe, że będziemy musieli czekać kilka lat na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, by móc wybudować tam domek.

Jeżeli działka pozwala na wybudowanie na niej domku letniskowego, możemy przystąpić do wyboru odpowiedniego projektu architektoniczno-budowlanego. W zależności od tego, jaki domek letniskowy chcemy posiadać, może to być domek na sezon wyłącznie letni lub domek rekreacyjny o charakterze całorocznym.

Po wyborze projektu należy:

- złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu (właściwym ze względu na położenie działki) wniosek o wydanie pozwolenia na budowę2
- złożyć oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy innej umowy, która przewiduje uprawnienie do wykonywania robót budowlanych)3
- do złożonego wniosku należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego oraz – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4

Następnym krokiem jest powiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nadzór budowlany (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Do powiadomienia należy dołączyć  oświadczenie zatrudnionego przez nas kierownika budowy (robót), w którym kierownik potwierdza sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową. Kierownik powinien dołączyć również dokumenty potwierdzające jego uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.5

Aby po zakończeniu budowy móc korzystać z domku rekreacyjnego, należy powiadomić o zakończeniu prac ten sam organ nadzoru budowlanego, dołączając dziennik budowy, oświadczenie kierownika o zgodności wykonywania domku z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami oraz o uporządkowaniu terenu budowy oraz dokumenty stanowiące potwierdzenie odbioru przyłączy.

Macie jakieś doświadczenia z budową obiektu rekreacyjnego? Opowiedzcie nam o nich!

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
3 + 1 =