Co to jest sprawa cywilna?

Prawo    
ocena

Prawna definicja „sprawy cywilnej” jest bardzo szeroka. Definicja sprawy cywilnej ściśle wiąże się z regulacją zawartą w kodeksie postępowania cywilnego, który postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Jakie zatem sprawy należą do kategorii spraw cywilnych?

Co to jest sprawa cywilna?

photoxpress.com

Sprawy cywilne [1] to nie tylko te w znaczeniu materialnym – czyli wynikające ze stosunków uregulowanych w prawie cywilnym (Kodeksie cywilnym), rodzinnym i opiekuńczym (Kodeks postępowania rodzinnego i opiekuńczego) czy prawie pracy (Kodeks pracy). Sprawą cywilną jest każda sprawa, która jest przedmiotem sądowego postępowania cywilnego (zarówno procesowego jak i nieprocesowego). Poza sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym, doktryna prezentuje ujecie spraw cywilnych w znaczeniu formalnym – które ze swej istoty nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu „sprawami cywilnymi” – lecz są rozpoznawane według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do spraw cywilnych w znaczeniu formalnym należy zaliczyć sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz niektóre sprawy administracyjne.  

Postępowanie cywilne dzieli się według Kodeksu postępowania cywilnego na postępowania procesowe: zwykłe oraz odrębne, takie jak postępowania:

1. w sprawach małżeńskich (rozwód, separacja)

2. ze stosunków między rodzicami a dziećmi (zwłaszcza alimenty)

3. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

4. naruszenie posiadania

5. gospodarczych

6. postępowanie nieprocesowe w którym rozpatrywane są sprawy z zakresu:

- prawa osobowego (postępowanie o uznanie za zmarłego, postępowanie o stwierdzenie zgonu, ubezwłasnowolnienie);

- sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (sprawy ze stosunków między rodzicami a dziećmi, sprawy o przysposobienie, z zakresu opieki, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką);

- sprawy z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe);

- sprawy z zakresu prawa spadkowego (zabezpieczenie spadku i spis inwentarza, stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu, wyjawienie przedmiotów spadkowych, zarząd spadku nie objętego, dział spadku, itp.);

- sprawy depozytowe.

Do spraw cywilnych można zaliczyć również:

- sprawy rozpatrywane w wyniku powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni z powodu jej sprzeczności z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami albo godzącej w interesy spółdzielni lub mającej na celu pokrzywdzenie członka [2];

- sprawy rozpoznawane przez sądy dotyczące unieważnienia, sprostowania czy ustalenia treści oraz sporządzenia aktu stanu cywilnego [3];

- sprawy dotyczące odtworzenia dyplomów naukowych i świadectw ukończenia szkół, praktyk zawodowych oraz nauki zawodu  lub odtworzenia innych utraconych dokumentów;

- sprawy rozpatrywane przez sądy na skutek wniosku o zastosowanie wobec określonej osoby leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego czy dotyczące umieszczenia (przymusowego) w szpitalu psychiatrycznym. [4]

 

 

Źródła:

[1]  art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego

[2]  art. 42 § 3 i 4 ustawy z 16 września 1982 r.  Prawo spółdzielcze

[3]  art. 30-33 i 86 ust. 3 ustawy z 29 września 1986 r.  Prawo o aktach stanu cywilnego

[4]  art. 26 ust. 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dlaczego szukacie takich informacji? Czy okazały się pomocne?

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
1 + 1 =