Co to są uprawnienia budowlane, jak je zdobyć, wymagania

Prawo    
ocena
Uprawnienia budowlane pozwalają na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba posiadająca takie uprawnienia dokonuje samodzielnie fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnie rozwiązuje zagadnienia architektoniczne, techniczne czy techniczno-organizacyjne związane z projektowaniem i budowaniem obiektów budowlanych. Sprawowanie tak odpowiedzialnej funkcji wiąże się jednak z odpowiedzialnością zawodową za popełnione błędy i uchybienia.

Co to są uprawnienia budowlane, jak je zdobyć, wymagania

sxc.hu

Pojęcie sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest przez laików mylone z posiadaniem uprawnień budowlanych.

Aby sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane są stwierdzone (nadane) decyzją wydawaną przez organ samorządu zawodowego. Decyzja ta potwierdza, że dana osoba może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, gdyż posiada odpowiednie wykształcenie techniczne, odbyła praktykę zawodową, a także zdała egzamin ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.1 Egzamin zdaje się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ. Decyzja o przyznaniu uprawnień budowlanych podlega wpisowi do odpowiedniego rejestru – wpisaniu na listę członków odpowiedniego samorządu zawodowego.

Uprawnienia budowlane można zdobyć w różnych specjalnościach pod warunkiem, że kandydat spełnia określone wymogi:

- architektonicznej
- konstrukcyjno-budowlanej
- drogowej
- mostowej
- kolejowej
- wyburzeniowej
- telekomunikacyjnej
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych2

W ramach powyższych specjalności uprawnienia budowlane mogą być udzielone do:
- projektowania
- kierowania robotami budowlanymi3

W uprawnieniach budowlanych określa się specjalność i ewentualną specjalizację techniczno-budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. Aby uzyskać powyższe uprawnienia projektowe bez ograniczeń w powyższych specjalizacjach, należy spełnić następujące warunki:

- ukończyć studia magisterskie na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. architektura – kierunek architektura i urbanistyka; konstrukcyjno-budowlane – kierunek budownictwo; specjalność drogowa – kierunek budownictwo; specjalność wyburzeniowa – ukończone studia na kierunku budownictwo, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż lub inżynieria wojskowa itp.)
- odbyć dwuletnią praktykę przy sporządzaniu projektów
- odbyć roczną praktykę na budowie
- uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać przy tej samej praktyce na budowie i praktyce przy sporządzaniu projektów, lecz wystarczy ukończyć studia zawodowe (inżynierskie) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub magisterskie pokrewne z daną dziedziną

W celu uzyskania uprawnień w powyższych specjalnościach w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń należy:

- ukończyć studia magisterskie na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. architektura – kierunek architektura i urbanistyka; konstrukcyjno-budowlane – kierunek budownictwo; specjalność drogowa – kierunek budownictwo; specjalność wyburzeniowa – ukończone studia na kierunku budownictwo, górnictwo i geologia w specjalności eksploatacja złóż lub inżynieria wojskowa itp.)
- odbyć dwuletnią praktykę na budowie
- uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie można uzyskać po odbyciu trzyletniej praktyki na budowie i ukończeniu studiów zawodowych (inżynierskie) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub magisterskich na kierunku pokrewnym z daną dziedziną (specjalnością)

Warunkiem zaliczenia praktyk jest praca przez wymagany okres czasu. Praca ta ma polegać na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Praktykę można odbyć również zagranicą. Po spełnieniu powyższych wymagań możliwe jest przystąpienie do egzaminu, w wyniku którego można uzyskać uprawnienia budowlane.

Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie? Wypowiedzcie się!

1. Art. 12 ust. 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
2. Art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
3. Art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
2 + 5 =