Czy można reklamować wycieczkę last minute?

Prawo    
ocena

Mimo praktyk biur turystycznych, wyłączenie odpowiedzialności względem turystów last minute jest prawnie niedozwolone. Sam fakt, że wycieczka jest po cenie promocyjnej nie oznacza, że jej organizator ma prawo wyłączenia lub ograniczenia własnej odpowiedzialności.

Czy można reklamować wycieczkę last minute?

sxc.hu

Jeżeli jednak takie postanowienia wyłączające odpowiedzialność znajdą się w umowie, są one i tak niedozwolone, a w związku z tym nieważne.

Jedyne przypadki dotyczące ograniczenia odpowiedzialności organizatora wycieczki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych dotyczą sytuacji, gdy:

- winę za to ponosi wyłącznie klient (przez swoje działanie czy zaniechanie) – nie wyrobił paszportu na czas, nie zaszczepił się na wskazane w ulotkach informacyjnych choroby;
- winę ponoszą osoby trzecie, nieuczestniczące w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie wycieczki, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć (np. zamach terrorystyczny na lotnisku, strajk)
- wynika to z działania siły wyższej (tsunami, powodzie, pożary czy inne kataklizmy)1

Wyłącznie w powyższych przypadkach możliwe jest wyłączenie odpowiedzialności biura turystycznego za niedogodności czy inne przypadki nienależytego wykonania umowy. Należy wskazać, że nawet jeżeli odpowiedzialność biura została w tym wypadku wyłączona, nie zwalania to organizatora wycieczki od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.2

Nie jest możliwe rozszerzenie katalogu wyłączeń, niezależnie od tego, jaki rodzaj wycieczki klient wybrał – także w przypadku wycieczek last minute nie można ograniczyć odpowiedzialności ponad wskazane powyżej przypadki. Podobnie jest z prawem do reklamacji – przysługuje ona wszystkim turystom, niezależnie od rodzaju czy typu wycieczki.

Konsument ma prawo zawsze reklamować usługę w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez przedsiębiorcę. Jeżeli zatem w trakcie trwania imprezy turystycznej turysta (klient) stwierdził wadliwe wykonywanie umowy, „powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora turystyki, w sposób odpowiedni dla rodzaju usługi”3. Zawiadomienie takie najlepiej sporządzić na piśmie. Często w regulaminie wycieczki czy w treści umowy zawarte są postanowienia dotyczące właściwej procedury zgłaszania reklamacji w czasie trwania wycieczki. Należy, rzecz jasna, zawsze zapoznać się z nałożonymi na nas w tym zakresie obowiązkami.

Niezależnie od tego, możemy oprócz zawiadomienia złożyć organizatorowi turystyki reklamację na piśmie, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.4

Polecam do takiego zgłoszenia reklamacyjnego dołączyć materiały dowodowe, np. fotografie uzasadniające nasze żądania. Organizator imprezy turystycznej w przypadku odmowy przyjęcia reklamacji, ma ustawowy obowiązek szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy. Z kolei, jeżeli na naszą reklamację nie otrzymamy pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od jej złożenia, a została ona złożona w terminie (czyli w trakcie trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu), należy uznać, że uznano reklamację za uzasadnioną.

1 Art. 11 a ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
2 Art. 11a ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
3 Art. 16b ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Czy zdarzyło Wam się kiedyś reklamować wycieczkę? Z jakiego powodu? Opiszcie tę sytuację w komentarzu.

OCENA
5.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 3 =