Czy można zmienić nazwisko dziecka?

Prawo    
ocena

Zmiana nazwiska dziecka musi wynikać z ważnych powodów i nie jest powszechnie stosowaną procedurą. Nie można zmienić nazwiska dziecku z powodu wyłącznie kaprysu rodziców.

Czy można zmienić nazwisko dziecka?

sxc.hu

Zmiany takiej dokonać można w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca – składając wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy. Jak wygląda taka procedura i kiedy możliwa jest zmian nazwiska dziecka zgodne z prawem, wskazuje Ustawa z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Ważne powody, uzasadniające decyzję o zmianie nazwiska zostały wskazane w ustawie. Nie jest to jednak katalog zamknięty, w praktyce mogą zdarzyć się również inne ważne powody, które nie zostały wprost w niej wyrażone. Ustawa wymienia w szczególności:

- sytuację zmiany imienia lub nazwiska, gdy dotychczasowe brzmienie jest ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka
- zmianę imienia lub nazwiska na takie, które jest używane np. przez obydwoje rodziców dziecka
- zmianę imienia lub nazwiska, jeżeli zostało ono zmienione bezprawnie,
- zmianę imienia lub nazwiska na takie, jakie jest noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada1

Zmiana nazwiska nie zostanie przeprowadzona, jeżeli zgłaszający taki wniosek żądają przyjęcia nazwiska rodzącego określone skojarzenia – zatem nie dokonuje się zmiany nazwiska na historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy członkowie rodziny rzeczywiście są spokrewnieni i posiadają członków rodziny posługujących się takim nazwiskiem.

Jeżeli rodzice zmieniają nazwisko, taka zmiana:

- dokonana przez obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które w przyszłości zrodzą się z tego małżeństwa
- dokonana przez jednego tylko z rodziców – rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę
- jeżeli w chwili zmiany nazwiska przez jedno z rodziców dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka konieczne jest wyrażenie przez nie zgody na dokonanie takiej zmiany
- w przypadku braku porozumienia rodziców dziecka co do kwestii zmiany jego nazwiska, każde z rodziców może wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na dokonanie takiej zmiany w stosunku do dziecka2

Zgoda na zmianę imienia lub nazwiska powinna zostać przez dziecko i rodziców wyrażona bezpośrednio przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, który wydaje decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia takiej zgody.3 Zgoda rodzica może również zostać wyrażona pisemnie, z podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli konieczność wyrażenia zgody dotyczy osoby zamieszkałej za granicą, może ona wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć wniosek. Osoba ubiegająca się o taką zmianę (wnioskodawca i rodzic jednocześnie) składa wniosek w imieniu niepełnoletniego dziecka we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego. Wniosek taki powinien zawierać:

- dane osoby, której zmiana imienia lub nazwiska dotyczy
- imię i nazwisko rodowe
- adres pobytu stałego lub miejsce zameldowania lub adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
- numer PESEL
- imię i nazwisko, na jakie mają zostać zmienione dotychczasowe
- uzasadnienie konieczności zmiany imienia lub nazwiska4

Do wniosku należy dołączyć (w zależności od sytuacji): odpis zupełny aktu urodzenia (także niepełnoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się także na dzieci) lub aktu małżeństwa, ewentualnie inne dokumenty, które uzasadniają zmianę nazwiska czy imienia w określonych okolicznościach. Dokumenty wydane w języku obcym należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, który powinien zostać sporządzony przez przysięgłego tłumacza albo konsula Polski.

Co sądzicie o zmianie nazwiska dziecka? Czy sami zdecydowalibyście się na taki krok? A może już to zrobiliście? Opowiedzcie nam o swoich doświadczeniach!

1. Art. 4. Ust. 1 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
2. Art. 8 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
3. Art. 12 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska
4. Art. 11 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska

OCENA
0.00
OCEŃ PORADĘ

Komentarze

Dodaj zdjęcie do komentarza:
PRZEGLĄDAJ
Dodaj film wideo do komentarza:
Dodaj film z dysku:
PRZEGLĄDAJ
 
4 + 2 =